Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του SemBib / In the current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 162 (2016)

  • Jean-Yves Thériault, "A l’écoute du sermon sur la montagne (MT 5-7) - Croître en filiation (MT 6,1-18)" (abstract)
  • Gérard Degrond, "Ezékias recourt à Yhwh : La mort de sennachérib (IS 37)" (abstract)
  • Jean-Claude Giroud, "Genèse 2 à 5 – De la génération ou la question de l’engendrement (2)" (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: