Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Biblische Notizen / The current issue of Biblische Notizen

Biblische Notizen 194 (2022)

  • Bert Jan Lietaert Peerbolte, Jan Krans, An-Ting Yi. "A Forgotten Pioneer: Granville Penn and the Victory of Vaticanus," 3-14 (abstract)
  • An-Ting Yi, ""Ew. Hochwürden": Four Unpublished Letters of Andreas Pirch Concerning His Request for the Bentley Collation of Codex Vaticanus," 15-30 (abstract)
  • Nadav Na’aman, "Pharaoh's Daughter in Literary-Historical Context," 31-44 (abstract)
  • Shuichi Hasegawa, "Wer hat die Söhne Zidkijas getötet? Altorientalische Königsideologie und die Schilderung der Hinrichtung von Rebellen (2 Kön 25,6-7; Jer 52,9-11)," 45-62 (abstract
  • André Bohnet, "Der göttliche Plan für den Tempel in der Chronik," 63-70 (abstract
  • Vjatscheslav Dreier, "Kinder und Frauen in Est 8,11. Philologische und hermeneutische Erwägungen zu einer umstrittenen Opfergruppe," 71-90 (abstract)
  • Micha Roi, "Psalmodic Form and Wisdom Content: A New Literary Reading of the Song of Songs," 91-119 (abstract)
  • Thomas Witulski, "Das Claudius-Edikt und der Aufenthalt von Aquila und Priscilla in Korinth - eine neue Sicht auf ein Problem der Geschichte des Urchristentums," 121-149 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 22 (2022)

Camil Staps, "Lip̄nē ‘in the face of’: A Locative Preposition with a Threatening Connotation


Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Hervormde Teologiese Studies 78/3 (2022)