Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Τheologische Rundschau 78:3 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Helmut Merkel, "Zwei Jahrzehnte Jesusforschung nach 1985 (Teil II)", 265-307
 • Jürgen Wehnert, "Sammelbände zum Neuen Testament 2000 – 2012 (Teil 2)", 334-376

Στο τρέχον τεύχος του PzB / in the current issue of PzB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Prokolle zur Bibel 22:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 • Andrea Fischer, "Wechselwirkungen zwischen 2 Sam 11 und dessen literarischen Rezeptionen : dargestellt anhand des Todesbriefmotivs", 77-97
 • Simone Paganini, "Mose im Judentum des Zweiten Tempels : Rezeption, Fortschreibung und Aktualisierung einer alttestamentlichen Gestalt", 98-112
 • Edith Petschnigg, "'Lass mein Volk ziehen' : zur Bibelrezeption im lyrischen Werk Stella Rotenbergs", 113-135 
 • Andrea Beyer, "Zwischen Vor- und Nachgeschichte(n) : innerbiblische Rezeption als literarhistorischer Vorgang", 136-152

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού CBR / In the current issue of CBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Currents in Biblical Research 13:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής ενδιαφέροντα άρθρα: 

Heath A. Thomas, "A Survey of Research on Lamentations (2002–2012)", 8-38
'Η έρευνα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το βιβλίο των Θρήνων κατά την τελευταία δεκαετία προσεγγίζοντάς το με μεθόδους που κινούνται πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ιστορικοκριτικής μεθόδου. Μολονότι η ιστορικοκριτική μέθοδος δεν έχει εγκαταλειφθεί, αναδύονται νέες τάσεις. Στο άρθρο εξετάζονται τα διαφορετικά πεδία έρευνας όσον αφορά στους Θρήνους και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις φεμινιστικές, ψυχολογικές, θεολογικές, οικολογικές, μεταποικιακές προσεγγίσεις κι εκείνης της ιστορίας της πρόσληψης. Στο πρώτο, ωστόσο, μέρος η μελέτη παρουσιάζει το πλούσιο έργο της ιστορικοκριτικής μεθόδου όσον αφορά στο βιβλίο των Θρήνων και συζητά το κείμενό του και τις διάφορες εκδοχές του. 

Conrad E. Ostwalt, "The Bible, Religion, and Film in the Twenty-first Century", 39-57 
Στο άρθρο εξετάζονται οι εξελίξεις στην ακαδημαϊκή μελέτη της σχέσης της Βίβλου, της θρησκείας και της θρησκείας από το 2000 κι εξής. Ο συγγραφέας συζητά τον γνωστικό τομέα "της θρησκείας και του κινηματογράφου" και θέτει το ερώτημα εάν αυτός έχει αναπτυχθεί σε ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο στις θρησκειολογικές σπουδές. Επιπλέον, εξετάζονται κάποια αντιπροσωπευτικά κινηματογραφικά έργα τα οποία εμπλέκουν τη θρησκεία και την Βίβλο στην πλοκή τους και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μελέτες στο χώρο. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι το ενδιαφέρον για τη σχέση θρησκείας και κινηματογράφου είναι ιδιαίτερα ισχυρή και παραγωγική και βρίσκεται σε εξέλιξη.  

David I. Yoon, "The Ideological Inception of Intertextuality and its Dissonance in Current Biblical Studies", 58-76
Υπάρχει αρκετή σύγχυση γύρω από τον όρο "διακειμενικότητα", ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση του σήμερα στο χώρο των βιβλικών σπουδών. Μολονότι οι απαρχές αυτού του τεχνικού όρου αναφέρονται περιστασιακά από διάφορους ερευνητές, λίγοι φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία τους. Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναζητά τις μεταμοντέρνες απαρχές του όρου "διακειμενικότητα", δηλ. στην Julia Kristeva, και αναδεικνύει το πώς η χρήση του όρου σήμερα στις βιβλικές σπουδές δε συμφωνεί με την αρχική σημασία του όρου. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται το έργο του Richard Hays, ο οποίος γενικά θεωρείται ως ο πρώτος που εφάρμοσε τον όρο στις βιβλικές σπουδές, όταν μίλησε για την παρουσία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στην Καινή. Στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης προτείνεται μία εναλλακτική που φαίνεται να είναι μία σαφέστερη λύση, έτσι ώστε η σύγχρονη χρήση του όρου να μην συγχέεται με την αρχική σημασία του όρου.

Timothy W. Reardon, "Recent Trajectories and Themes in Lukan Soteriology", 77-91
H σωτηριολογία του διπλού έργου του Λουκά, μολονότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θεολογία του δίτομου έργου του, παραδοσιακά θεωρείται ατελής. Μολονότι το κατά Λουκάν και οι Πράξεις παρουσιάζουν την πραγματικότητα της σωτηρίας, γενικά υπάρχει η άποψη ότι δεν κάνουν ουσιαστικό λόγο για τα μέσα σωτηρίας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, υπάρχει μία αμφισβήτηση αυτής της παραδοσιακής θέσης. Γίνεται η προσπάθεια για μία περισσότερο ολιστική κατανόηση της σωτηρίας, εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης της λύτρωσης και επαναδιατυπώσεις της ιστορίας της σωτηρίας όπως αυτή παρουσιάζεται στο διπλό έργο του Λουκά. Ο συγγραφέας ξεκινά από την παρουσίαση της σωτηρίας από τον Hans Conzelmann, η οποία στηρίζεται στην καθυστέρηση της παρουσίας και διερευνά την ανάπτυξη των ιδεών της σωτηριολογίας του Λουκά, όπως  είναι η ιστορία της σωτηρίας, η προοπτική της σωτηρίας, η εξιλέωση και η θεολογία του σταυρού. Συζητά επίσης θέματα μεθοδολογίας και θεολογικής ορολογίας τα οποία είναι απαραίτητα για την περαιτέρω συζήτηση της σωτηριολογίας του Λουκά. 

Seth M. Ehorn, "The Use of Psalm 68(67).19 in Ephesians 4.8: A History of Research", 96-120
Eπειδή στο Εφ 4, 8 παρατίθεται μία διαφοροποιημένη εκδοχή του Ψα 68 (67), 19, οι ερμηνευτές έχουν διαμορφώσει διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες όσον αφορά στις πηγές του συγγραφέα και τους τρόπους παράθεσης της ΠΔ, οι οποίες ξεκινούν από το ότι η παράθεση είναι ασυνήθιστη και καταλήγουν στο ότι αυτή συνοψίζει ολόκληρο τον ψαλμό. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι οι διάφορες ερμηνείες δεν λαμβάνουν υπόψη τις αρχαίες πρακτικές παράθεσης ή τις ιουδαϊκές εξηγητικές διαδικασίες. Εξετάζονται βασικοί ερμηνευτές του 20ου και 21ου αιώνα και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ερώτημα ποιο μπορεί να ήταν το κείμενο που λαμβάνει υπόψη του ο συγγραφέας της επιστολής και ποια είναι η ερμηνευτική χρήση του Ψαλμού στο Εφ 4, 8. Καθίσταται σαφές ότι η κυρίαρχη τάση ερμηνείας του Εφ 4, 8 υιοθέτησε και προσάρμοσε μία (προ-) ταργκουμική ή πρώιμη χριστιανική παράδοση, κάτι το οποίο οδήγησε στην υποβάθμιση της χριστολογικής σημασίας του Εφ 4,8.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του SNTU

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 38 (2013) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:


 • Christian Bemmerl / Wolfgang Grünstäudl, "Wahlverwandtschaften: Notizen zum Verhältnis von Jakobus- und Judasbrief", 5-22
 • Heinz Giesen, "Sorge des Apostels um Heiligkeit und Einheit der Gemeinde : Paulus zu Streitigkeiten unter Christen in Korinth (1 Kor 6, 1 - 11)", 23-71
 • Elisabeth Rexeis, "Die symbolische Verletzung des jüdischen Bluttabus in Mk 14, 23f. par Mt 26, 27f : das Becherwort im Einsetzungsbericht aus historisch-kritischer Sicht", 73-96
 • Andrea Taschl-Erber, "Rettungsgeschichten und subversive Frauenpower : eine intertextuelle Lektüre von Lk 1 vor dem Hintergrund ersttestamentlicher Frauentraditionen", 97-145
 • Adrian Wypadlo, "Paulus im Triumphzug Christi (2 Kor 2, 14) : Überlegungen zum Selbstverständnis des Apostels Paulus vor dem Hintergrund antiker Triumphzugspraxis", 147-187
 • Michael Zugmann, "Changing the perspective : Jesus and a "sinful" / "Loving" woman (Lk 7, 36 - 50)", 189-209

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

e-Theses στο Πανεπιστήμιο του Birmingham / e-Theses in the University of Birmingham

Από τη σχετική σελίδα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham παραθέτω τις διατριβές των ετών 2012-2013 με βιβλική θεματική:

Conference: "Emotions in Prayer during the Second Temple Period"


H International Society for Deutero-Canonical Literature και το Πανεπιστήμιο της Haifa (Faculty of Humanities) διοργανώνουν το ετήσιο συνέδριό τους στην Haifa:

"Emotions in Prayer during the Second Temple Period"

International Society for Deutero-Canonical Literature
2014 Conference at the University of Haifa
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014
(Offer Observatory, floor 30, Eshkol Tower)

19:30 Chair: Jonathan Ben-Dov

Address of welcome

- Zohar Segev, Chair, Department of Bible and Jewish History,
University of Haifa
- President of the ISDCL, Renate Egger-Wenzel (University of Salzburg)
- Jonathan Ben-Dov, Wise Chair of Judaism in Antiquity, University of Haifa

Opening lecture: Stefan Reif (University of Cambridge): The Place of
Prayer in the Second Temple period
Monday 3 February (Ofer Observatory, Fllor 30, Eshkol Tower)

Chair: Eileen Schuller

09:00-09:35 Christine Abart (University of Salzburg): Moments of Joy
and Lasting Happiness. Examples from the Psalms

09:35-10:10 Beate Ego (University of Bochum): Prayer and Emotion in
the Esther Traditions

10:10-10:45 Barbara Schmitz (University of Würzburg): Judith and
Holofernes. An Analysis of the Killing Scene (Jdt 12:10-13:9)

10:45-11:00 Break

Chair: Oda Wischmeyer

11:00-11:35 Renate Egger-Wenzel (University of Salzburg): Sarah's
Grief to Death (Tob 3:7-17)

11:35-12:10 Núria Calduch-Benages (Gregorian University, Rome):
Emotions in the Prayer of Sir 22,27-23,6

12:10-13:45 Lunch for participants only

Chair: Kristin De Troyer

13:45-14:20 Dalia Marx (Hebrew Union College, Jerusalem) The Prayer of
Susanna (Dan 13)

14:20-14:55 Thomas R. Elßner (Philosophisch-Theologische Hochschule
Vallendar): Baruch's Prayer Anthology

14:55-15:15 Break

Chair: Beate Ego
15:15-15:50 Markus Witte (Humboldt University, Berlin): Emotions in
Prayers in the Wisdom of Solomon

15:50-16:25 Michael Duggan (St Mary's University, Calgary): Emotions
that Produce Life and Death in 1 Maccabees

16:25-17:00 Friedrich Reiterer (University of Salzburg): Aspects of
Prayers in 2 Maccabees

17:00 Tour of Haifa University

18:00 Dinner for participants only

19:30 Reception: 40th Anniversary of the Genizah Research Unit at
Cambridge University Library (Ofer Observatory, Floor 30)

Chair: Moshe Lavee

Greetings: Prof. Michal Yerushalmi, Vice President of Research,
University of Haifa
Panel: Mordechai A. Friedman, Ben Outhwaite, Efraim Lev, Stefan Reif


Tuesday 4 February (Ofer Observatory, floor 30)

Chair: Friedrich Reiterer

09:00-09:35 Ursula Schattner-Rieser (University of Innsbruck):
Emotions and Expressions of Emotions in Aramaic Prayers from Qumran

09:35-10:10 Jonathan Ben-Dov (University of Haifa): Writing, Speech,
Language: the Media of Prayer in 1 Enoch

10:10-10:45 Avigdor Shinan (Hebrew University of Jerusalem): Abraham's
Prayer in the Genesis Apocryphon


10:45-11:00 Break

Chair: Avigdor Shinan

11:00-11:35 Liora Goldman (University of Haifa): The Prayers in the
Apocryphon of Moses from Qumran

11:35-12:10 Eileen Schuller (McMaster University, Canada): The Emotion
of Shame in the Hodayot: Sin and the Human Condition

12:10-14:00 Lunch  for participants only

Chair: Markus Witte

14:00-14:35 Angela Kim Harkins (Fairfield University, Connecticut):
The Strategic Arousal of Emotions in the Qumran Hodayot

14:35-15:10 Kristin De Troyer (University of St Andrews, Scotland):
Sounding Trumpets or Weeping? Responses to the Start of the Temple
Building in 1(3) Esdras

15:10-16:30 Visit to Hecht Museum

Chair: Renate Egger-Wenzel

16:30-17:05 Michael Segal (Hebrew University of Jerusalem): Prayers
and their Antecedents in the Book of Jubilees

17:05-17:40 Simone Paganini (University of Aachen): Correcting the
Narrative. Emotions in the Prayer of Moses (Jub 1,19-21)

17:40-18:15 Oda Wischmeyer (University of Erlangen): Prayer and
Emotion in Mark 14:32-42 and Related Texts

Wednesday 5. February (Rabin Observatory)

Chair: Stefan Reif

09:00-09:35 Eve-Marie Becker (University of Århus): Krazein and the
Concept of 'emotional prayer' in Earliest Christianity: Acts 7:60 in
its Context

09:35-10:10 Moshe Lavee (University of Haifa): From Devotion to
Legislation: Family and Property of Converts in the Prayer of Asenath
and Rabbinic Literature

10:10-10:45 Asaf Gayer (University of Haifa): The "Hymn of the Maskil"
in the Community Rule: Centrality of Prayer and Stability of Trust

10:45-11:00 Break

11:00-11:35 Editorial Meeting

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση: 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Etudes Théologiques & Religieuses 88:2 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jean Marcel Vincent, "Une confession singulière 'Le Seigneur est un'", 153-170
Το ερώτημα που τίθεται στο παρόν άρθρο είναι εάν η γνωστή Shema (Δευτ 6, 4-5) είναι έκφραση ενός επιθετικού μονοθεϊσμού. Για να απαντήσει στο ερώτημα ο συγγραφέας αξιοποιεί τα συμπεράσματα της φιλολογίας, της εβραϊκής επιγραφικής, της ιστορίας του Ιουδαϊσμού και της βιβλικής θεολογίας και προσπαθεί να καταδείξει ότι η Shema μαρτυρεί κι εκφράζει ελπίδα έχοντας υπόψη τις ποικίλες εκφάνσεις του Θεού του Ισραήλ.   

François Vouga, "Matthieu, providence et crise", 171-183
O συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Επί του Όρους Ομιλία προσφέρει μία διαφορετική εικόνα για την πρόνοια, η οποία δεν έχει ως σκοπό να εγγυηθεί έναν πλούσιο και σταθερό κόσμο. Ο αναγνώστης της καλείται να "επιζητήσει πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του". Με αυτήν την προτροπή προκρίνεται μία στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την ευγνωμοσύνη και η οποία δεν εξαντλείται στην έγνοια για την εξασφάλιση της τροφής και των ενδυμάτων. Χωρίς να αιτιολογεί μία τέτοια στάση η Επί του Όρος Ομιλία εμπεριέχει την απαίτηση και την υπόσχεση για ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης του κόσμου με εμπιστοσύνη και ενεργή δράση.

Jean-Marc Babut, "Les premiers mots de Jésus", 185-204
Σύμφωνα με το κατά Μάρκον, το κήρυγμα του Ιησού για τη σωτηρία μετά τη σύλληψη του Ιωάννη Βαπτιστή μπορεί να συμπυκνωθεί στις εξής λέξεις: "η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ". Ο συγγραφέας εξετάζει τη σημασία της φράσης "Βασιλεία του Θεού" και σε άλλα σημεία του κατά Μάρκον, στην πηγή των Λογίων και στα τρία άλλα ευαγγέλια. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως το μήνυμα θα πρέπει να ήταν συγκλονιστικό για τους πρώτους ακροατές του. 

Céline Rohmer, "De la parabole au lecteur. Lire Matthieu 13,1-53", 205-218 
Η αφήγηση του Μτ 13, 1-53 επηρεάζει τους πρωταγωνιστές και η συγγραφέας του άρθρο εντοπίζει τα ίχνη αυτής της επίδρασης μέσα στο ίδιο το κείμενο. Με αφορμή τον τρόπο που τέτοιες αφηγήσεις επηρεάζουν και τους αναγνώστες διερευνά το πώς λειτουργεί η γλώσσα των παραβολών. 


H πρόσληψη της Β΄ Θεσσαλονικείς / Reception of 2 Thessalonians

Mία ενδιαφέρουσα διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει διαθέσιμη στη σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου του Nottingham:

Andrew Rhett Talbert,  (2012) The reception history of 2 Thessalonians with special reference to John Chrysostom, Haimo of Auxerre, and John Calvin. PhD thesis, University of Nottingham.

H γιαχβιστική λατρεία στην Tel Dan

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το άρθρο του Jonathan S. Greer για τα αρχαιολογικά ευρήματα από την Tel Dan, τα οποία βεβαιώνουν την ύπαρξη της γιαχβικής λατρείας στην Tel Dan κατά την Εποχή Σιδήρου ΙΙ.

Jonathan S. Greer,"Was 'Israelite' sacrifice practiced at Tel Dan?"

RBL 29.1.2014

Jack Barentsen,  Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective on Local Leadership Development in Corinth and Ephesus
 Reviewed by Jan G. van der Watt

Lukas Bormann, Der Brief des Paulus an die Kolosser
Reviewed by Thomas Bergholz

Eryl W. Davies, Biblical Criticism: A Guide for the Perplexed
Reviewed by Richard N. Soulen

J. Albert Harrill, Paul the Apostle: His Life and Legacy in Their Roman Context
Reviewed by James Harrison
Reviewed by Ross P. Ponder 

David Lyle Jeffrey,  Luke  
Reviewed by Robert L. Brawley

 Ernst Jenni, Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments, Bd. 3
Reviewed by Markus Zehnder

Eugene E. Lemcio, Navigating Revelation: Charts for the Voyage
Reviewed by Alexander E. Stewart

Jerome Murphy-O’Connor, Keys to Galatians: Collected Essays
Reviewed by Frank J. Matera

Jerry L. Sumney, ed., Reading Paul’s Letter to the Romans
Reviewed by Panayotis Coutsoumpos
Reviewed by John K. Goodrich

Kay Weißflog, Zeichen und Sinnbilder: Die Kinder der Propheten Jesaja und Hosea
Reviewed by Mark W. Hamilton

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

CFP: "Jewish Reception of Josephus in the 20th and 21st Centuries"


Applications are invited to participate in this workshop, to be held in Oxford, at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies in Yarnton Manor, on 16--17 June 2014.

Please submit your application in English, with a short CV and an abstract (not more than 500 words) of a research paper to be discussed in the workshop.

Bursaries to cover travel expenses and accommodation will be availablefor selected participants. Please indicate in your application whether you would like to be considered for a bursary, including an estimate
of your travel expenses.

The workshop will be devoted to discussion of the research papers, which will be circulated to all participants in advance.

Submissions should be sent to the AHRC Project Officer in the Faculty of Oriental Studies, University of Oxford (josephus@orinst.ox.ac.uk <mailto:josephus@orinst.ox.ac.uk>), by 26 February 2014. For further
information about participation in the workshop and about bursaries, please contact the Project Officer.

Applicants will be informed of the result of their applications on or before 7 March 2014.

The workshop will be the fourth in a series, as part of a project on the reception of Josephus in Jewish culture from the 18th century to the present.

In this workshop, on the Jewish reception of Josephus in the 20th and 21st centuries, participants are invited to examine the role of Josephus in the wide spectrum of Jewish politics, culture, religious life, scholarship and education from the early twentieth century through the foundation of the State of Israel to the present, raising
questions such as:


- How does Josephus figure in Zionist thought? How did Liberals, Orthodox Jews and Bundists use his works and image in debates about Jewish nationalism?
- What use was made of the writings of Josephus by Jews during the Shoah and in its aftermath?
- What was the role of Josephus' descriptions in interpreting the archaeology and geography of the land in the early years of the State of Israel?
- How has Josephus' work been re-evaluated in the late twentieth century and today in debates about post-Zionist reassessments of the foundation and ideologies of the State of Israel?
- How do Jews in Europe and the United States refer to Josephus in discussing the conditions and meanings of Jewish life in the diaspora?
- How is Josephus depicted in children's literature, educational material, museums and popular culture?

Previous workshops addressed "The Reception of Josephus by Jews and Christians from Late Antiquity to c. 1750" (7--8 January, 2013), "The Jewish Reception of Josephus in the 18th and 19th Centuries in Western Europe" (17--18 June 2013), and "The Jewish Reception of Josephus in the 19th and early 20th Centuries in Central and Eastern Europe" (6-7 January 2014). For more details, please visit:

We plan to publish a selection of the studies discussed at the four workshops in a volume, to share the results of the project and to help to define the agenda for future research.

Martin Goodman, Tessa Rajak, Andrea Schatz

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Jewish Studies 64:2 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από βιβλικής πλευράς:

 • Martin Goodman - Sacha Stern, "In Memoriam Geza Vermes", 223-227
 • Jodi Magness, "Was Qumran a fort in the Hasmonean period?", 228-241
 • Adiel Schremer, "Wayward Jews: minim in early rabbinic literature", 242-263