Σάββατο 7 Απριλίου 2018

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 176 (2018)
Amulets and Inscribed Religious Object
Peter Arzt Grabner / Kristin De Troyer, "Introduction: Amulets and Inscribed Religious Objects," 3-4

Peter Arzt-Grabner / Kristin De Troyer, "Ancient Jewish and Christian Amulets and How Magical They Are," 5-46 
In this contribution, critical questions are asked regarding the production of some ancient amulets and their use as magical objects. Why, however, are some papyri and parchments labelled amulets? What are the criteria used by scholars to identify an amulet as “magical”? And what precisely is an amulet and what makes it magical? Amulets considered are, i.a., P.Oxy. 76.5073, P.Oxy. 8.1077, the Kettef Hinnom silver scrolls.

Thomas J. Kraus, "Greek Psalm 90 (Hebrew Psalm 91) – the Most Widely Attested Text of the Bible," 47-63 
The study provides a brief survey of the manifold and varied attestation of Greek Ps 90 by archaeological objects so that it turns out to be the most popular and widespread Biblical text. Objects are organized in certain categories according to material features and their use. In addition, a too careless application of terms like ‘amulet’, ‘magic’, and ‘syncretism’ is challenged and an appeal to scholars to take into account every material, textual, iconographic, symbolic and whatsoever piece of information when dealing with an individual object.

Frank Shaw, "The Transition of Ιαω from Non-mystical to Mystical Use and Its Implications for Scholarship," 65-87
The accurate dating of the use of Ιαω in mystical sources calls into question various academic presuppositions regarding this name. Data indicate that the name in magical media began later than has been previously supposed. The implications of this finding for scholarship include more careful conclusions regarding the use of Ιαω temporally and contextually, and a revamping of criteria used by those specializing in magical media.

Nils H. Korsvoll, "Bible Bible Everywhere? Reviewing the Distribution of Biblical Quotes in Ancient Amulets," 89-110
Biblical quotations are commonly considered a hallmark of Jewish and Christian amulets in Late Antiquity. In this article, however, I summarise the indices of several publications to show that while biblical quotations are certainly present, they cluster together in some of the amulets (approx. 25%) rather than being spread evenly across the corpus. In the end I discuss if this means that different amulets within the corpora belonged to different contexts.

James C. Henriques, "Paul’s Magical Mystery Tour: A Brief Survey of Christian Amulets Citing the Pauline Corpus," 111-125 
The usage of gospel quotations for magical amulets in the ancient world is a well-attested and well-studied phenomenon. Less recognized by modern scholars, due to its equally rare occurrence, is the amuletic usage of quotations from the Pauline corpus. This paper collects six amulets that utilize Greek quotations from the Pauline corpus. Following a short survey of these amulets, this paper presents a short interpretation in light of recent scholarship on the topic of Christian magic and amulets.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα για την Ιερουσαλήμ της εποχής του Χαλκού / Archaeological findings of Middle Bronze Jerusalem

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o David Gurevich συζητά τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα από την Ιερουσαλήμ της μέσης εποχής του Χαλκού και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ιστορίας για το ενωμένο Βασίλειο υπό τον Δαυίδ:

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:3 (2018)

Barry van Wyk, "The application of Ephesians 4:11 in the recent missional debate with reference to Scripture"

Στο τρέχον τεύχος του Classical Antiquity / In the current issue of Classical Antiquity

Classical Antiquity 36:2 (2017)

  • Benjamin Harnett, "The Diffusion of the Codex," 183-235 (abstract)
  • Dan-el Padilla Peralta, "Slave Religiosity in the Roman Middle Republic," 317-369 (abstract)

Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

Η σημασία των ευαγγελίων της παιδικής ηλικίας / The significance of the infancy gospels

Στη σελίδα The Ancient Jew Review o Christopher A. Frilingos παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τα απόκρυφα ευαγγέλια της παιδικής ηλικίας του Ιησού και συζητά τη σημασία τους για την αρχαία Εκκλησία: