Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Ο βασιλιάς Δαυίδ, ο Ισραήλ και ο Ιούδας / King David, Israel and Judah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Mahri Leonard-Fleckman σχετικά το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ισραήλ κι ο Ιούδας στη διαμόρφωση των παραδόσεων για το ενωμένο βασίλειο στα χρόνια του Δαυίδ:

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 4:4 (2015)

 • Judith Gärtner, "The Historical Psalms. A Study of Psalms 78; 105; 106; 135, and 136 as Key Hermeneutical Texts in the Psalter," 373-399 (abstract)
 • Anja Klein, "Praying Biblical History. The Phenomenon of History in the Psalms," 400-426 (abstract)
 • Sophie Ramond, "The Growth of the Scriptural Corpus by Successive Rewritings. The Case of the So-called 'Historical Psalms'," 427-449 (abstract)
 • Sue Gillingham, "Psalms 105 and 106 and the Participation in History through Liturgy," 450-475 (abstract
 • Mark J. Boda, "The Torah and Spirit Traditions of Nehemiah 9 in their Literary Setting. Moses and the Prophets Redivivi,"  476-491 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JSOT / In the current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 40:4 (2016)

 • Peter Bekins, "Tamar and Joseph in Genesis 38 and 39," 375-397 (abstract)
 • Cat Quine, "On Dying in a City Gate: Implications in the Deaths of Eli, Abner and Jezebel," 399-413 (abstract)
 • Albert Kamp, "The Conceptualization of God's Dwelling Place in 1 Kings 8: A Cognitive Approach," 415-438 (abstract)
 • Michael Lefebvre, "‘On His Law He Meditates’: What Is Psalm 1 Introducing?," 439-450 (abstract)
 • Nadav Na'aman, "A Violation of Royal Prerogative: The Shebna Prophecy (Isaiah 22.15–19) in Context," 451-465 (abstract)
 • Rhiannon Graybill, "‘Hear and Give Ear!’: The Soundscape of Jeremiah," 467-490 (abstract)
 • Caryn Tamber-Rosenau, "Female Diplomats in Jewish Elephantine? A New Look at a Papyrus from the Yedaniah Archive," 491-510 (abstract)