Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Marginalia: New Light from an Old Source: Cyril and Scripture

Στην έγκριτη ιστοσελίδα βιβλιοκρισιών Marginalia έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του Michael Cameron για τη χρήση της Αγίας Γραφής από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας στη διατύπωση της τριαδολογίας του:

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 105:3 (2015)

Adiel Schremer, "Avot Reconsidered: Rethinking Rabbinic Judaism," 287-311
Abstract: The opening passage of tractate Avot and its claim that all of the rabbinic tradition goes back to the revelation to Moses at Sinai is frequently seen as the manifesto of rabbinic Judaism. In this paper I seek to challenge this widespread view by suggesting that Avot stems from one circle of rabbinic Judaism, which was related to Rabbi Eliezer or his followers, and it reflects specifically the ideology of that group. Indeed, a close reading of the opening passage of the Tosefta, tractate Eduyot, may suggest that the claim that all of the rabbinic tradition is rooted in Sinai was rejected by the “mainstream” of rabbinic circles in second century Palestine, that is, the rabbinic circles that produced the Mishnah and the Tosefta.

Elisheva Baumgarten, "Charitable like Abigail: The History of an Epitaph," 312-339
Abstract: This article traces the development of a narrative presenting the biblical figure of Abigail as charitable, an idea that is especially evident on early modern tombstones. The article documents different approaches to Abigail and argues that the connection between Abigail and charity originated only in medieval Europe and was a departure from earlier sources. During the Middle Ages, this narrative was introduced by medieval rabbis to justify accepting charity from female donors who contributed to the community without their husbands’ permission, a course of action that was forbidden by law. Subsequently, Abigail and charity became associated in much broader terms and this attribution appeared on early modern and modern tombstones in Germany. These changes are examined against the backdrop of Christian exegesis concerning Abigail and broad connections between the novel Jewish understandings and Christian exegesis are noted. The final part of the article summarizes these developments and discusses the value of locating changing biblical narratives for social historians and especially for scholars interested in the history of women.

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Journal of Jewish Studies 66:2 (2015)

 • Robert J. Penella, "Koddaroi and Xurēsitauroi in the letters of Apollonius of Tyana: new evidence for tension between Jews and Gentiles in Sardis during the Flavian period?," 231-241 (abstract)
 • Greg Schmidt Goering, "Attentive ears and forward-looking eyes: disciplining the senses and forming the self in the Book of Proverbs," 242-264 (abstract)
 • Luke Neubert, "Whence the 72? The Peisistratus myth and the Letter of Aristeas," 265-287 (abstract)
 • Zvi Uri Ma’oz, "The Synagogue at Sepphoris – a revised chronology," 288-294 (abstract)
 • Yishai Kiel, "Creation by emission: reconstructing Adam and Eve in the Babylonian Talmud in light of Zoroastrian and Manichaean literature," 295-316 (abstract)
 • Shlomo Sela, "Biblical stars in medieval Jewish thought (tenth–twelfth centuries)," 317-340 (abstract)
 • Don Harrán, "On music and non-music in early Christian and Jewish writings," 341-359 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 45:4 (2015)

 • David J. Zucker and Moshe Reiss, "Righting and Rewriting Genesis 38: Tamar and Judah in the Pseudepigrapha," 195-201 (abstract)
 • John J. Pilch, "Proverbs in Middle East North Africa (MENA) Cultural Context," 202-214 (abstract)
 • Nina L. Collins, "Healing and Saving Life from Starvation, Mark 2:23-26, 28, Luke 6:1-5 & 
 • Matthew 12:1-8: The Sources and Historicity of the Galilean Event," 215-229 (abstract)
 • Brian Schmisek, "The 'Spiritual Body' as Oxymoron in 1 Corinthians 15:44," 230-238 (abstract)

Χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στη σελίδα του CSNTM / Manuscripts from the National Library of Greece on the webpage of CSNTM

New NLG MSSΣτην ανανεωμένη σελίδα του Center for the Study of New Testament Manuscripts έχουν αναρτηθεί ήδη τα πρώτα 10 χειρόγραφα από την Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Σε παλαιότερη ανάρτηση είχαμε αναφέρει το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης των χειρογράφων της ΚΔ στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Μέσα στους επόμενους μήνες τα χειρόγραφα που ψηφιοποιήθηκαν θα αναρτηθούν σταδιακά στη σελίδα του CSNTM. Μία καταπληκτική είδηση για όσους από εμάς ασχολούμαστε με την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης.