Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Journal for Late Antique Religion and Culture / In the current issue of Journal for Late Antique Religion and Culture

Journal for Late Antique Religion and Culture 10 (2016)

Josef Lössl, "Theology as Academic Discourse in Greco-Roman Late Antiquity"

Οι ραββίνοι κι ο ρωμαϊκός πολιτισμός / The rabbis and Roman culture

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Burton L. Visotzky σχετικά με τον τρόπο που οι ραββίνοι προσέλαβαν το ρωμαϊκό πολιτισμό και τον ενσωμάτωσαν στον ιουδαϊσμό της εποχής τους:

Στο τρέχον τεύχος του JSOT / In the current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 41:2 (2016)

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Karolien Vermeulen, "The Body of Nineveh: The Conceptual Image of the City in Nahum 2–3"

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:4 (2017)

  • Sang Mok Lee, "The Unknown Exorcist in Mark 9:38–40: A Study of Diversity and Inclusiveness in Early Christianity," 157-167 (abstract)
  • Peter Malik, "Some Notes on the Semantics of οἱ δοκοῦντες in Galatians 2," 168-176 (abstract)
  • Amos Yong, "Back to the Future: Ancient Writings on the Apocalypse for the 21st Century," 177-179 (abstract)