Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

Τα βιβλικά άπαξ λεγόμενα / Biblical hapax legomena

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Gary Rendsburg σχολιάζει μέσα από 10 παραδείγματα τη σημασία των άπαξ λεγομένων στα κείμενα της εβραϊκής Βίβλου:

Hapax Legomena: Ten Biblical Examples

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of the JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 45/4 (2023)

 • Jonathan M. Sanchez, "Making an Example: The Rhetorical Usefulness of Timothy in 1 Timothy," 351-370 (abstract)
 • Justin Meggitt, "Putting the Apocalyptic Jesus to the Sword: Why Were Jesus’s Disciples Armed?" 371-404 (open access)
 • Kai Akagi, "The Quotation of Jer. 31.15 in Mt. 2.18 within Christological Patterning of Matthew’s Nativity According to the Joseph Story," 405-428 (abstract)
 • Annalisa Phillips Wilson, "‘One Thing’: Stoic Discourse and Paul’s Reevaluation of His Jewish Credentials in Phil. 3.1–21," 429-450 (open access)
 • Sanghwan Lee, "Understanding the Abyssal Forces in the Fifth Trumpet Judgment (Rev. 9.1–12) in Light of the Demonology of Jubilees," 451-474 (abstract)


    

    


    

  

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

 Novum Testamentum 65/3 (2023)

 • Margaret M. Mitchell - David P. Moessner, "A Tribute to Peder Borgen (1928–2023) and his Legacy of Discovery in the Worlds of Early Judaism and Christianity," 283 (open access
 • Jeffrey M. Hubbard, "'Let the Reader Understand': Ancient Pedagogy and the Social Setting of Mark," 285–305 (open access)
 • Heiko Wojtkowiak, "Der „Reichtum“ der Korinther und die paulinische Kollekte: 2 Kor 8–9 und die Frage der sozial-ökonomischen Zusammensetzung der korinthischen Gemeinde," 306–329 (open access)
 • Manuel Nägele, "Paul’s Usage of the Anthropological Term νοῦς: A New Approach to a Long-Standing Debate," 330–349 (open access)
 • Michael Wade Martin - Jason A. Whitlark, "Strengthened by Grace and Not by Foods:  Reconsidering the Literary, Theological, and Social Context of Hebrews 13:7–14," 350–380 (open access)
 • H.A.G. Houghton - A.C. Myshrall, "Three Direct Copies and Other Closely Related Manuscripts of the Pauline Epistles," 381–399 (open access)
 • Jeremiah Coogan, "Meddling with the Gospel: Celsus, Early Christian Textuality, and the Politics of Reading," 400–422  (open access)

Το τρέχον τεύχος του Biblische Notizen / The current issue of Biblische Notizen

 Biblische Notizen 197 (2023)

 • Avraham Faust, "The Problem of P: Israelite society, Israel's Egalitarian Ethos, and the Raison D'être of the Priestly History," 3-36 (abstract)
 • Jobymon Skaria, "Golah Politics Unmasked: An Alternative Reading of the Gibeah Episode (Judges 19:1-30) Amidst the Religio-political Developments in Early Achaemenid Yehud," 37-58 (abstract)
 • Lea Jacobsen, "Property Transgression Against Father and Mother in Proverbs 28,24," 59-82 (abstract)
 • Lieve Teugels, "Mann Gottes oder Gottmann? Die Rolle Elijas in der Endzeit und die Rezeption von Maleachi 3,1 und 23-24 in der rabbinischen Auslegung," 83-94 (abstract)
 • David H. Wenkel, "The Primacy of Preaching in the Resurrection of Eutychus in Acts 20,7-12," 95-110 (abstract)
 • Beatrice Wyss, "Unfassbarkeit. Philon aus Alexandreia über die Unfassbarkeit der Schöpfung, Gottes und des Menschen. Aspekte apophatischer Kosmologie, Anthropologie und Theologie – Teil 2," 111-128 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Νeotestamentica / The current issue of Neotestamentica

 Neotestamentica 56/2 (2022)

 • Izaak J. L. Connoway, Annang Asumang, "Being At Home or Taking Up Habitation? A Verbal Aspectual Analysis of Christ's Habitation in Ephesians 3:17," 213-231 (abstract)
 • Juraj Feník, "Fire and Fire: Luke 3:7–14 and 16:19–31 in Correspondence," 233-252 (abstract)
 • Andreas-Christian Heidel, "Perspectives for Reading the Epistle to the Hebrews as a Constructive Contribution to Jewish-Christian Dialogue," 253-274 (abstract)
 • Sung Uk Lim, Amy Lindeman Allen, "Jairus's Family Revisited: A Collaborative Model of Parenting (Mark 5:21–24, 35–43),"  275-299 (abstract)
 • Louis W. Ndekha, ""Go and Do Likewise": Jesus and Rhetorical Syncrisis in the Parable of the "Magnanimous" Samaritan (Luke 10:25–37)," 301-316 (abstract)
 • Erwin Ochsenmeier, "Antioch as a Church Planting Community: Revisiting Barnabas and Paul's Departure in Acts 13:1–4," 317-336 (abstract)
 • Daniel Charles Smith, "Purity among the παρθένοι of Revelation 14:1–5 and the Βάκχοι of Western Asia Minor," 337-360 (abstract)

Κυριακή 20 Αυγούστου 2023

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

 New Testament Studies 69/3 (2023)

 • John M.G. Barclay, "Rich Poverty: 2 Corinthians 8.1–15 and the Social Meaning of Poverty and Wealth," 243-257 (open access)
 • Christina Hoegen-Rohls, "Rezeptionskritik und Rezeptionsgeschichte des Neuen Testaments: Eine methodologische Skizze," 258-270 (open access)
 • Régis Burnet, "What is Reception Study? A Proposal for Terminological Definitions Based on Christina Hoegen-Rohls’ Article," 271-276
 • Régis Burnet, "Why ‘Reception History’ Is Not Just Another Exegetical Method: The Case Of Mark's Ending," 277-290 (abstract)
 • Christina Hoegen-Rohls, "Überlegungen zur Rezeptionsgeschichte des Neuen Testaments im Gespräch mit Régis Burnet," 291-298 (open access)
 • Anders Runesson, "What Does It Mean to Read New Testament Texts ‘within Judaism’?" 299-312 (open access)
 • Michael P. Theophilos, "Numismatic Insights into Pauline Ethics: ΕΥΕΡΓ- on Roman Provincial, Parthian and Seleucid Coinage," 313-331 (open access)
 • Laurențiu Florentin Moț, "Is λιβανωτός a censer/brazier in Revelation 8.3, 5? How in the lexicon is this possible?" 332-344 (abstract)
 • David Cielontko, "The Second Teacher's Story in the Infancy Gospel of Thomas: A Contribution to the Recent Discussion on the Developmental Interpretation," 345-354 (open access)
 • Luisa Lesage Gárriga, "‘Why don't you sing, Thomas?’ The manuscript tradition omitting the Hymn of the Bride in Acta Thomae," 355-363 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 120/2 (2023)

 • Reinhard Gregor Kratz, "Media vita in morte sumus: Kanaanäische Mythologie und die biblischen Vorstellungen vom Tod," 155-191 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Transformationen des Heils: Die Jüngerwunder in der Apostelgeschichte als theologisches Problem," 192-215 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

 Early Christianity 14/2 (2023)

 • Tobias Nicklas, "Mit heteronomen Texten arbeiten: Beispiele aus der Welt christlicher Apokryphen," 121-142 (abstract)
 • Janet Spittler, "Νῦν ἀναστὰς οὐ ζῇς ὄντως: Resurrection in the Acts of John," 143-168 (abstract)
 • Clare K. Rothschild, "Dynasty and the Christian Apocrypha," 169-201 (abstract)
 • Tony Burke, "Christian Apocrypha in the Lost Libraries of Late Antiquity," 202-243 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Theologische Zeitschrift / In the current issue of Theologische Zeitschrift

 Theologische Zeitschrift 79/1 (2023)

Natalia Bakshi,  "«Sowjetparadies» vs. «Verlorenes Paradies». Zur Aktualisierung der biblischen Urgeschichte in der sowjetischen und russischen Literatur der 1920er Jahre," 104-122

After the upheavals of the Russian Revolution, the biblical discourses of the New Man and Paradise were updated by both the Soviets and the exiles. While Soviet propaganda made a conscious and also deliberate polemical exaggeration of Christian usage, writers like Jevgenij Zamjatin and Michail Bulgakov tried to address the proximity of a Soviet «paradise» to hell and to expose the socialist utopia of the «new man» as a dystopia. In the exile poetry of Ivan Bunin or Vladimir Nabokov, for example, the use of Christian symbols, on the other hand, is a metaphorical one that helps to articulate longings or feelings of loss and grief. The presented discourses of reception are to be understood as a kind of real-dialectical dispute about the adequate actualisation of traditional Christian metaphors of disruption.