Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Graham Stanton (1940 - +2009)

Στο ιστολόγιο του Mark Goodacre διαβάσαμε την είδηση του θανάτου του καθηγητή της Κ.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Lady Margaret's Professor of Divinity) Graham Stanton.
O G. Stanton διετέλεσε πρόεδρος της Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) κατά τα έτη 1996-1997. Για 9 χρόνια ήταν εκδότης του διεθνούς κύρους επιστημονικού περιοδικού New Testament Studies και μέχρι το θάνατό του γενικός εκδότης της σειράς υπομνημάτων International Critical Commentaries. To 2006 η Βρετανική Ακαδημία τον τίμησε με το μετάλλιο Burkitt για τη συμβολή του στις βιβλικές σπουδές.
Το επιστημονικό του έργο κινήθηκε στο χώρο μελέτης των ευαγγελίων (κατά Ματθαίον), της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού, των παύλειων επιστολών και των χριστιανών συγγραφέων του 2ου αι. μ.Χ.
Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του συγκαταλέγονται τα εξής:

Jesus and Gospel, Cambridge University Press, 2004
The Gospels and Jesus, Oxford University Press, 2002
Gospel Truth, HarperCollins Canada, 1995
A Gospel For A New People: Studies In Matthew, Westminster John Knox Press, 1993

Βιβλιοκρισίες βιβλίων για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο στο BMCR

Μία σειρά από βιβλιοκρισίες βιβλίων σχετικών με διάφορες πτυχές της ζωής του ελληνορωμαϊκού κόσμου έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Bryn Mawr Classical Review:

Geoffrey C. R. Schmalz, Augustan and Julio-Claudian Athens: A New Epigraphy and Prosopography. Mnemosyne: Supplements. History and Archaeology of Classical Antiquity; 302. Leiden/Boston: Brill, 2009

Gideon Bohak, Ancient Jewish Magic: A History. Cambridge, UK/New York: Cambridge University Press, 2008

Anne L. Klinck, Woman's Songs in Ancient Greece. Montreal/Kingston: McGill-Queen's University Press, 2008

Nora M. Dimitrova, Theoroi and Initiates in Samothrace: The Epigraphical Evidence. Hesperia Supplement, 37. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 2008

Το νέο Forum της SBL

Στη νέα ηλεκτρονική έκδοση του Forum της Society of Biblical Literature το θέμα είναι η μετάφραση και τα προβλήματα (θεωρητικά και πρακτικά) που συνδέονται με αυτήν:

Rewriting the Cultural Myths: Clarence Jordan and the Cotton Patch Gospels
Frederick L. Downing

Translation and Narrative: Transfiguring Jesus
Scott S. Elliott


Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

Το νέο τεύχος του ZNW

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 100:2 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Carl Joachim Classen, "Kann die rhetorische Theorie helfen, das Neue Testament, vor allem die Briefe des Paulus, besser zu verstehen?", 145–172
 • Gudrun Holtz, "Rabbinische Literatur und Neues Testament. Alte Schwierigkeiten und neue Möglichkeiten", 173–198
 • Stephen Hultgren, "The Apostolic Church's Influence on the Order of Sayings in the Double Tradition. Part II: Luke's Travel Narrative", 199–222
 • Jörn Müller, "Willensschwäche und innerer Mensch in Röm 7 und bei Origenes: Zur christlichen Tradition des Handelns wider besseres Wissen", 223–246
 • Jorg Christian Salzmann, "Jüdische Messiasvorstellungen in Justins Dialog mit Trypho und im Johannesevangelium", 247–268

Miszellen
 • Rodrigo J. Morales, "The Words of the Luminaries, the Curse of the Law, and the Outpouring of the Spirit in Gal 3,10–14", 269–277
 • Alistair Stewart-Sykes, "Bathed in living waters: Papyrus Oxyrhynchus 840 and Christian baptism reconsidered", 278–286
 • Teresa Kuo-Yu Tsui, "Some Observations on the Use of the Future in Rom 6,5.8", 287–294
 • Dieter Zeller, "Problematisches ἵνα καὶ im Neuen Testament", 295–298

Το νέο τεύχος του Estudios biblicos

Στο νέο τεύχος του Estudios biblicos 67:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Antonio Vargas-Machuca, "Concordias, "harmonías" y sinopsis de los Evangelios : 2. desde Huck-Lietzmann (1906-1936) a K. Aland (1964-2007)", 9-84
 • Pierre Auffret, "'Rendez grace a YHWH avec la harpe' : étude structurelle du psaume 33", 85-100
 • Elena DiPede, "Jérémie 'prophète' dans la LXX et dans le TM", 101-110
 • Luis ´A. Montes Peral, "A la búsqueda de identidades : Santiago el Zebedeo, Santiago el de Alfeo, Santiago de Nazaret", 111-160

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

M. Hengel: Aufgaben der neutestamentlichen Wissenschaft

Σε ένα παλαιότερο τεύχος του New Testament Studies (40 [1994] 321-357) o πρόσφατα εκλιπών καθηγητής της Κ.Δ. M. Hengel ασχολήθηκε εκτενώς με τα όρια και τους τομείς της καινοδιαθηκικής έρευνας. Καθώς όσα γράφει σε αυτό το άρθρο αποτελούν κατά κάποιον τρόπο την παρακαταθήκη ενός από τους τελευταίους μεγάλους καινοδιαθηκολόγους της προηγούμενης γενιάς, παρουσιάζουμε εδώ μερικά σημεία αυτής της μελέτης:

Συζητώντας το θέμα, εάν θα πρέπει να υπάρχει ο επιμέρους τομέας της Θεολογίας της Κ.Δ., ο Η. απαντά θετικά. Η έννοια της θεολογίας στηρίζεται ήδη στον πρόλογο του κατά Ιωάννην, όπου προοϋποτίθεται η αδιάσπαστη σχέση μεταξύ λόγου του Θεού, πίστης και ιστορίας. Οι λέξεις "θεολόγος", "θεολογία" και "θεολογεῖν" εμφανίζονται στην πατερική γραμματεία με ένα εντελώς διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενο από αυτό που είχαν στην ελληνορωμαϊκό περιβάλλον. Ο Η. σημειώνει: "η επιστήμη μας θα αυτοκαταστρεφόταν, αν θα εγκατέλειπε τη διερεύνηση του ερωτήματος για την αλήθεια του αποκεκαλυμμένου Λόγου του Θεού, το οποίο προκύπτει από την παύλεια και ιωάννεια σκέψη και μεταμορφωνόταν σε μία απλή περιγραφική ιστορία της θρησκείας, όπου ένα τέτοιο ερώτημα [όπως το παραπάνω] δε μπορεί να τεθεί. Εδώ βρίσκεται το αλάτι που χαρίζει γεύση και λόγο ύπαρξης στη δουλειά μας".

Όσον αφορά το ζήτημα του κανόνος ο Η. είναι της γνώμης ότι ο χώρος εργασίας κάθε καινοδιαθηκολόγου θα πρέπει να ευρύτερος εκείνου των 27 βιβλίων της Κ.Δ. Προτείνει το χρονικό διάστημα από τον 4ο/3ο αι. π.Χ. έως και μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ. "Οι απολογητές, ο Ειρηναίος, ο Τερτυλλιανός, ο Κλήμης, στον οποίο χρωστάμε το χαρακτηρισμό "Καινή Διαθήκη" για το μικρό μας βιβλίο, και ο Ιππόλυτος, όλοι δηλαδή οι Πατέρες μέχρι τον Κυπριανό και τον Ωριγένη είναι οι πρώτοι ερμηνευτές της συλλογής κειμένων που είναι σημαντική για την επιστήμη μας, είναι οι κύριοι μάρτυρες της αποκρυστάλλωσης του κανόνα μέσα στην εκκλησιαστική πράξη και ως τέτοιοι ταυτόχρονα τα αρχαιότερα παραδείγματα για τη θεολογική ανάπτυξη των σκέψεων για την πίστη που εμπεριέχονται στα κείμενα της Κ.Δ."
Με αυτά τα χρονικά όρια, που προτείνει, στο πεδίο έρευνας κάθε καινοδιαθηκολόγου εμπίπτουν και τα γνωστικά κείμενα. Ο ίδιος δεν πιστεύει στην ύπαρξη ενός "προχριστιανικού γνωστικισμού". Ο γνωστικισμός, ένα περιφερειακό πρόβλημα του πρώιμου χριστιανισμού, ανήκει στην ιστορία πρόσληψής του (Wirkungsgeschichte) κι όχι στην προϊστορία του. Ασκώντας κριτική στη Σχολή του Baur υποστηρίζει ότι ο κανόνας των 4 ευαγγελίων είναι σαφώς αρχαιότερος του Ειρηναίου και ότι η μαρτυρία της αρχαίας Εκκλησίας θα πρέπει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Κανένα μη κανονικό κείμενο δεν είναι αρχαιότερο των κειμένων της Κ.Δ. Ο ίδιος δεν θεωρεί πιθανό το Ευαγγέλιο του Θωμά ή του Πέτρου ή ακόμη ο πάπυρος Egerton να είναι αρχαιότερα της Κ.Δ.

Σήμερα ο υπεραισιόδοξος θετικισμός έχει πια υποχωρήσει και γνωρίζουμε ότι πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να εργαστούμε με υποθέσεις διατρέχοντας πάντοτε τον κίνδυνο της υπερβολικής ερμηνείας. "Με άλλα λόγια η καινοδιαθηκική επιστήμη ήταν σε ένα μεγάλο μέρος της μια επιστήμη υποθέσεων και με την εξέλιξη της κριτικής έρευνας έχει γίνει ακόμη περισσότερο. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει περισσότερο προσεκτικούς." Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχυσης μεταξύ του δυνατού και του πιθανού είναι η λεγόμενη Literarkritik. Σε σχέση προς μία γενικά προφορική διδασκαλία τα γραπτά κείμενα είναι ένα τυχαίο παραπροϊόν, αποτέλεσμα συνήθως μίας συγκεκριμένης αναγκαιότητας. Ο Η. επίσης εκφράζει τις αμφιβολίες του για την ύπαρξη της κοινότητας της Q και θέτει το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Q ήταν ένα ενιαίο κείμενο. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι δεν συμπεριέλαβαν οι Λκ και Μτ;

Ο Η. επισημαίνει ακόμη την τάση να παρουσιάζονται συνεχώς νέες προσεγγίσεις του κειμένου, η οποία συχνά οδηγεί σε ακραίες ερμηνείες. "Η σχέση μας με το βιβλίο όλων των βιβλίων πρέπει να είναι μια σοβαρή υπόθεση κι όχι να οδηγούμε μέσα στο -μεταμοντέρνο- γήπεδο με όλες τις δυνατές και μη δυνατές ερμηνείες του τύπου anything goes στην αποξένωση από την Κ.Δ. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να κατανοούμε τα όριά μας και να κρίνουμε προσεκτικά πού μπορούμε να διατυπώσουμε μόνο υποθέσεις και δε μπορούμε πια να καταστήσουμε τίποτε πραγματικά πιθανό. Δε θα πρέπει να ντρεπόμαστε να ομολογούμε δημόσια τη μεγάλη μας αβεβαιότητα."

Οι παλαιότεροι ερμηνευτές είχαν ένα ουσιαστικό προτέρημα έναντι των νεότερων: τη φιλολογική μόρφωση. Στην εποχή του Harnack κάθε θεολόγος έπρεπε να έχει κάνει και κλασικές σπουδές. Πολλοί από τους νεότερους βιβλικούς επιστήμονες δεν είναι εφοδιασμένοι πια με τη γνώση των αρχαίων ελληνικών, λατινικών ή εβραϊκών (ή αραμαϊκών και συριακών). Γι' αυτό οι παλαιότεροι εργάζονταν περισσότερο με τις πηγές, ενώ σήμερα όλο και λιγότεροι εργάζονται με χειρόγραφα ή την παπυρολογία. Καθώς στην εποχή μας η πρόσβαση στις αρχαίες πηγές είναι ευκολότερη και ο αριθμός των πηγών που είναι στη διάθεσή μας πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις παλαιότερες εποχής, η ενασχόλησή μας με αυτές είναι ευκολότερη και αναγκαία.

Στις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της καινοδιαθηκικής επιστήμης ο Η. απαριθμεί την ανακάλυψη παπύρων με κείμενα της Κ.Δ. και την πρόοδο στις σπουδές της κριτικής του κειμένου, τη συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε ο Ιουδαϊσμός ως το έδαφος μέσα από το οποίο γεννήθηκε ο Χριστιανισμός αλλά και τη διαπίστωση μίας οικουμενικής ευθύνης ερμηνείας (θεολογικής και φιλολογικοϊστορικής) αυτών των κειμένων. Στους σημαντικούς επίσης σταθμούς αυτής της νέας φάσης συγκαταλέγονται η εύρεση και έκδοση των κειμένων του Κουμράν και του Nag Hammadi, οι εκδόσεις επιγραφών και καταλόγων νομισμάτων. Ταυτόχρονα με τη σημαντική θέση του Ιουδαϊσμού στην ιστορία του αρχέγονου Χριστιανισμού δε θα πρέπει να παραβλέπεται και η σημασία του ελληνορωμαϊκού περιβάλλοντος των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στην καθολική και ορθόδοξη βιβλική επιστήμη ο Η. επισημαίνει ότι αυτές μπορούν να συμβάλουν στην επανασύνδεση της ευαγγελικής βιβλικής επιστήμης με την πατερική ερμηνεία και επισημαίνει την ανάγκη έκδοσης υπομνημάτων με βάση τις πατερικές ερμηνείες συγκεκριμένων βιβλίων.

"Για το καλό της αλήθειας, την οποία συναντάμε στα κείμενα της Κ.Δ. πρέπει να αποφύγουμε την υπερεξειδίκευση και να κτίσουμε γέφυρες με μία βιβλική θεολογία με την πραγματική σημασία του όρου, με την Εκκλησιαστική Ιστορία και την ιστορία πρόσληψης της Κ.Δ. καθώς επίσης και με τη συστηματική θεολογία, έτσι ώστε μέσα στο έργο μας να καταστεί σαφές κάτι από την οικουμενική ενότητα του συνόλου της θεολογίας. Σε αυτό το κτίσιμο γεφυρών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο διάλογος με τον Ιουδαϊσμό. ... Ταυτόχρονα ως θεολογική επιστήμη δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι είμαστε ένα -σαφώς μικρό- τμήμα των επιστημών της αρχαιότητας και ότι η καθαρή χρήση των φιλολογικοϊστορικών μεθόδων είναι εκείνη που μας συνδέει με εκείνες κι ότι κυρίως από εκείνες λαμβάνουμε πλούσια και αναγκαία ερεθίσματα."


Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα του ευαγγελίου του Πέτρου

Στην ιστοσελίδα gospels.net έχουν αναρτηθεί ψηφιοποιημένα τα χειρόγραφα του ευαγγελίου του Πέτρου, ενός των αρχαιοτέρων απόκρυφων ευαγγελίων. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα (όπου θα βρείτε φωτογραφίες και άλλων χειρογράφων), πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του ZDVP

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 124:2 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 • Stephan Lauber, "Zur Ikonographie der Flügelsonne", 89-106
 • Anna E. Zernecke, "Warum sitzt der Skorpion unter dem Bett? : Überlegungen zur Deutung eines altorientalischen Fruchtbarkeitssymbols", 107-127
 • Hayah Katz, "The ship from Uluburun and the ship from Tyre : an international trade network in the Ancient Near East", 128-142
 • Victor Parker, "Historische Studien zu den Hohen Priestern der frühen Makkabäerzeit", 143-170
 • Bernhard Lucke,"Soils and land use in the Decapolis region (Northern Jordan) : implications for landscape development and the impact of climate change", 171-188

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009

Ένα νέο ιστολόγιο

Σας παραπέμπουμε στο ιστολόγιο του επίκουρου καθηγητή της Κ.Δ. στο Michigan Theological Seminary, Brian Tucker. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του ιστολογίου, Identity Formation in the New Testament, θέμα του είναι το ιστορικό περιβάλλον (κυρίως ο ελληνορωμαϊκός κόσμος) της Κ.Δ. (και κυρίως του Παύλου).
Για να βρεθείτε στο ιστολόγιο, πατήστε εδώ.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Η πρόσληψη της Βίβλου στην Ύστερη Αρχαιότητα


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ο τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν του καθηγητή Ch. Kannengiesser, το οποίο έλαβε χώρα στο Montréal τον Οκτώβριο του 2006:

Lorenzo DiTomasso - Lucian Turcescu (εκδ.), The Reception and Interpretation of the Bible in Late Antiquity. Proceedings of the Montréal Colloquium in Honour of Charles Kannengiesser. 11-13 October 2006, (Bible in Ancient Christianity 6), Brill: Leiden-Boston 2008
ISBN: 978 90 04 16715 5

€ 169.00

Περιεχόμενα τόμου
 • L. DiTomasso - L. Turcescu, "The Reception and Interpretation of the Bible in Late Antiquity", xxi-xxvi
 • R.L. Wilken, "The Novelty and Inescapabiblity of the Bible in Late Antiquity", 3-16
 • P. Argárate, " 'Car mes iniquités depassèrent ma tête' : Les fonctions du texte biblique dans la section katanyktique du Logos Asketikos de Maxime le Confesseur", 17-36
 • H.W. Basser, "What Makes Exegesis either Christian or Jewish?", 37-54
 • P. Bright, "Augustine and the Ethics of Reading the Bible", 55-64
 • Th. de Bruyn, "Appeals to Jesus and the One 'Who Heals Every Illness and Every Infirmity' (Matt 4:23, 9:35) in Amulets in Late Antiquity", 65-82
 • M.-P. Bussières, "Le commentaire au 4e siècle ou, pour reformuler de dicton, ancienneté a-t-elle toujours autorité?", 83-100
 • T. Chartrand-Burke, " Completing the Gospel: The Infancy Gospel of Thomas as a Supplement to the Gospel of Luke", 101-120
 • J.K. Coyle, " Good Tree, Bad Tree: The Matthean/Lukan Paradigm in Manichaeism and Its Opponents", 121-144
 • D.G. Hunter, "The Reception and Interpretation of Paul in Late Antiquity: 1 Corinthians 7 and the Ascetic Debates", 163-192
 • S.W.J. Keough, "The Eternal Gospel: Origen's Eschatological Exegesis", 193-226
 • R.A: Kitchen, "Making the Imperfect Perfect: The Adaptation of Hebrews 11 in the 9th Memra of the Syriac Book of Steps", 227-252
 • J.-M. Lavoie - P.-H. Poirer - Th.S. Schmidt, "Les Homélies sur l' Évangile de Luc de Titus de Bostra", 253-286
 • R.A. Layton, "Hearing Love's Language: The Letter of the Text in Origen's Commentary on the Song of Songs", 287-316
 • J.N. Lightstone, "The Early Rabbinic Refashioning of Biblical Heilsgeschichte, the Fashioning of the Rabbinic Canon of Scriptures, and the Formation of the Early Rabbinic Movement", 317-336
 • S. Parvis, "'Τα τινων άρα ρήματα θεολογεί?' : The Exegetical Relationship between Athanasius' Orationes contra Arianos I-III and Marcellus of Ancyra's Contra Asterium", 337-368
 • A. Pasquier, "Présupposés herméneutiques de la lecture de la Bible juive chez les gnostiques. Étude de quelques procédés exégétiques dans un treité de Nag Hammadi (NH 2,4)", 369-392
 • L. Perrone, " Scripture for a Life of Perfection. The Bible in Late Antique Monasticism: The Case of Palestine", 393-418
 • T. Pettipiece, "Separating Light from Darkness: Manichaean Use of Biblical Traditions in Kephalaia", 419-428
 • P. Piovanelli, "The Reception of Early Christian Texts and Traditions in Late Antiquity Apocryphal Literature", 429-440
 • G.G. Porton, "Methods of Early Rabbinic Biblical Exegesis", 441-466
 • A.Y. Reed, "Pseudepigraphy, Authorship, and the Reception of 'the Bible' in Late Antiquity", 467-490
 • S.J. Shoemaker, "Between Scripture and Tradition: The Marian Apocrypha of Early Christianity", 491-510
 • L. Turcescu, " Gregory of Nyssa's Biblical Hermeneutics in De opificio hominis", 511-528
 • Ch. Kannengiesser, "Scripture as a Legacy of the Fathers", 529-542


Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009

Νεκρολογία για Martin Hengel


Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Telegraph έχει αναρτηθεί η νεκρολογία του καθηγητή της Κ.Δ. Martin Hengel, ο οποίος εκοιμήθη στις 2.7.2009. Για να διαβάσετε το κείμενό της στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

Ένα νέο βιβλίο για το Σταυρό στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο

Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένα νέο βιβλίο για τη θεολογία περί σταυρού και θανάτου του Ιησού στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο:

Jesper Tang Nielsen, Die kognitive Dimension des Kreuzes. Zur Deutung des Todes Jesu im Johannesevangelium (WUNT II 263), Tübingen 2009
ISBN: 978-3-16-150017-6
€ 69.00

Περίληψη βιβλίου

Ορισμένοι ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Ιησού στο κατά Ιωάννην είναι άνευ σημασίας. Κάποιοι άλλοι είναι της γνώμης ότι στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο απαντά μία θεολογία του Σταυρού.

Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα μέχρι σήμερα ο συγγραφέας διερευνά τη λειτουργία του θανάτου του Ιησού μέσα στις αφηγηματικές δομές του τετάρτου ευαγγελίου. Με βάση μία σημειολογική ερμηνεία της Ποιητικής του Αριστοτέλη διακρίνει μεταξύ της γνωσιολογικής και της πραγματιστικής διάστασης της αφήγησης.

Αποδεικνύεται ότι ο θάνατος του Ιησού αποκτά μία κεντρική σημασία στη γνωσιολογική διάσταση. Είναι μία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την τελική αναγνώριση του Υιού του Θεού. Έχοντας αυτό το υπόβαθρο μπορεί ο θάνατος του Ιησού να παρουσιασθεί ως η αιτία της σύγκλησης της πιστής κοινότητας και ως ρίζα της λατρείας. Επομένως ο θάνατος του Ιησού μέσα στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο δεν είναι ούτε άνευ σημασίας ούτε εντάσσεται στις παραδοσιακές θεολογικές κατηγορίες.

Η πρόθεση αλλά στην Α΄ Θεσσαλονικείς

Στο ιστολόγιό του ricoblog o Rick Brannan έχει αναρτήσει ένα σύντομο κείμενο για την χρήση της πρόθεση "ἀλλά" στο κείμενο της Α΄ Θεσσαλονικείς. Παρουσιάζει 13 περιπτώσεις χρήσης της λέξης στη συγκεκριμένη επιστολή.
Καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Ο σύνδεσμος ἀλλὰ:
 • δηλώνει διόρθωση ή αντικατάσταση
 • συμπεριλαμβάνει σύγκριση μεταξύ δύο μερών
 • αυτό που αντικαθιστά το άλλο μέρος περιέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες
Για να διαβάσετε όλο το κείμενο της ανάρτησης και την ανάλυση των 13 παραδειγμάτων, πατήστε εδώ.
Επίσης ο Rick Brannan παραπέμπει σε μία παλαιότερη εισήγησή του για τη χρήση της λ. ἀλλά. Για να βρεθείτε στο σχετικό κείμενο (σε μορφή pdf), πατήστε εδώ.