Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

I. Howard Marshall (12.1.1934 - +12.12.2015)

Ένα ιδιαίτερα θλιβερό γεγονός της ημέρας: η εκδημία του γνωστού καθηγητή της Καινής Διαθήκης I. Howard Marshall, ομότιμου καθηγητή του Παν/μίου του Aberdeen. Στο ερευνητικό του έργο ο εκλιπών ασχολήθηκε κυρίως με το κατά Λουκάν και τις Πράξεις, τις Ποιμαντικές Επιστολές καθώς και την Θεολογία της ΚΔ: Luke: Historian and Theologian (1970, 1989), The Gospel of Luke (NIGTC) (1978), A Critical and Exegetical Commentary on The Pastoral Epistles (International Critical Commentary), (1999) κ.ά.

Νεκρολογία στο The Gospel Coalition

Στο τρέχον τεύχος του BibSac / In the current issue of BibSac

Bibliotheca Sacra 172/688 (2015)
  • J.Scott Horrell, "Translating 'Son of God' for Muslim Contexts, Part 2: Historical and Theological Concerns," 398-415
  • Brian N. Peterson, "The Authorship of Samuel: the Deuteronomist 70 Years after North," 416-432
  • Daniel J. Pfeifer, "Which Came First, the Symbol or the Referent? A Study of the Historical Twelve," 433 -449
  • Sandra L. Glahn, "The First-Century Ephesian Artemis: Ramification of Her Identity," 450-469RBL 11.12.2015

Deborah Levine Gera, Judith
Reviewed by Patricia Ahearne-Kroll

Christopher B. Hays, Hidden Riches: A Sourcebook for the Comparative Study of the Hebrew Bible and Ancient Near East
Reviewed by Brad E. Kelle
Reviewed by Victor H. Matthews

Thomas Hieke, Levitikus: Erster Teilband: 1-15 and Levitikus: Zweiter Teilband: 16-27
Reviewed by Erhard S. Gerstenberger

Doohee Lee, Luke-Acts and 'Tragic History'
Reviewed by Gregory Sterling

Meir Lubetski and Edith Lubetski, eds., New Inscriptions and Seals Relating to the Biblical World
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Piotr Michalowski, The Correspondence of the Kings of Ur: An Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom
Reviewed by T. Sharlach

J. Brian Peckham, Phoenicia: Episodes and Anecdotes from the Ancient Mediterranean
Reviewed by Josette Elayi

Matthew Thiessen, Contesting Conversion: Genealogy, Circumcision, and Identity in Ancient Judaism and Christianity
Reviewed by James C. Miller
Reviewed by Rafael Rodríguez

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article inthe current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 49:1 (2015)


Στο τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 96:3 (2015)Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Η συνάντηση του Biblicum για το μήνα Δεκέμβριο / Biblicum colloquium for December

Η δεύτερη συνάντηση του Biblicum θα γίνει ην Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:30 στην αίθουσα του Μουσείου (3ος όροφος): 

Ομιλητής ο π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης:
«Η φειδωλότητα των πληροφοριών της Καινής Διαθήκης για τη Θεία Λατρεία - Ευχαριστία»

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 46/4-5 (2014)

  • Ari Mermelstein,  "Constructing Fear and Pride in the Book of Daniel: The Profile of a Second Temple Emotional Community," 449-483 (abstract)
  • Esther G. Chazon, "Prayer and Identity in Varying Contexts: The Case of the Words of the Luminaries," 484-511 (abstract)
  • Eva Mroczek, "How Not to Build a Temple: Jacob, David, and the Unbuilt Ideal in Ancient Judaism," 512-546 (abstract)
  • Meir Ben Shahar, "When was the Second Temple Destroyed? Chronology and Ideology in Josephus and in Rabbinic Literature," 547-573 (abstract)
  • Pieter W. van der Horst, "'India' in Early Jewish Literature," 574-579 (abstract)