Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

Η ιουδαϊκή ερμηνεία του Ψαλμού 2 / Jewish interpretation of Psalm 2

 Ο δεύτερος Ψαλμός κι ειδικά ο στ. 7 αποκτούν χριστολογικό περιεχόμενο στον αρχέγονο Χριστιανισμό, όπως βεβαιώνει η Καινή Διαθήκη. Ποιο ήταν όμως το αρχικό νόημα του Ψαλμού και πώς ερμηνεύτηκε στην ιουδαϊκή παράδοση; Αυτό το ερώτημα αποπειρώνται να απαντήσουν οι Marc Zvi Brettler και Amy-Jill Levine στο άρθρο του που δημοσιεύεται στη σελίδα TheTorah.com: 

Psalm 2: Is the Messiah the Son of God?


Στο τρέχον τεύχος του Journal of Translation / In the current issue of Journal of Translation

 Journal of Translation 16/1 (2020)

Το τρέχον τεύχος του Distant Worlds / The current issue of Distant Worlds

 Distant Worlds 5 (2020)

Ideologie und Organisation: Komparative Untersuchungen antiker Gesellschaften 
Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του Die Bibel und die Kunst / New articles in the current issue of Die Bibel und die Kunst

 Die Bibel und die Kunst 4 (2020)

Αυτοί που έφυγαν το 2020 / In memoriam (+2020)

Philip J. King (1925-2019)

Meindert Dijkstra (1947- 2020)

Petr Pokorný (1933-2020)

Klaus Berger (1940-2020)

Christof Felix Hardmeier (1942-2020)

Robert K. Englund (1952-2020)

James Dunn (1939-2020)

Καίτη Χιωτέλλη (+2020)

Hans M. Barstad (1947-2020)

Marguerite Harl (1919-2020)

James A. Sanders (1927-2020)

Robert Jewett (1933-2020)


Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του NTT Journal for Theology and the Study of Religion / In the current issue of NTT Journal for Theology and the Study of Religion

 NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74/4 (2020)

Petra von Gemünden, "Translating Anger : A comparison of the Masoretic and Greek text of the Septuagint of the Book of Proverbs," 319-336 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

 The Bible Translator 71/3 (2020)

 • C. M. Beasley, "Translating 2 John 12 and 3 John 14," 259-264 (abstract)
 • Becky Grossmann, "Assessment of a Discourse Workshop: Design, Implementation, and Outcomes," 265-280 (abstract)

Technical Papers

 • Vitaly Voinov, "Intrusive Voices: Translating Unexpected Changes of Speaker in the Bible," 281-302 (abstract)
 • Ethan Jones, "'He May Do Harm . . .': Translation and Meaning of 2 Sam 12.18," 303-319 (abstract)
 • Benjamin Scolnic, "The Vocabulary of Desolation: Intertextual Allusions in Daniel 9.25-27 and the Meaning of Ḥārûṣ," 320-330 (abstract)
 • John T. Bainbridge, "Translating Κύριος after 600 Years of “the Lord’s” Faithful Service," 331-356 (abstract)
 • Timothy A. Gabrielson, "Filling the Empty: An Unnoticed Pun in James 2.20-23," 357-367 (abstract)

Notes 

 • David J. Clark, "'Such' or 'Other'? Options in 1 Corinthians 11.16," 368-372 (abstract)
 • Philip A. Noss, "Pleonasms, Ideophones, and the Song of Songs," 373-377 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 68/1 (2021)

 • Jitse H. F. Dijkstra, "Appropriation: A New Approach to Religious Transformation in Late Antiquity," 1–38 (abstract)
 • Valentino Gasparini, "Religious Agency and Time Regimes in the Roman Empire: The Cult of Anubis as a Case Study," 39–76 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSPL / The current issue of JSPL

 Journal for the Study of Paul and His Letters 10/1 (2020)

 • Gregory M. Barnhill, "Divine Initiative and Paul’s Theological Epistemology: From 1 Corinthians 1–2 to Romans 9–11," 5-26 (abstract)
 • Matthew O’Reilly, "People of the Day: Temporal Aspects of Social Identity in 1 Thessalonians," 27-37 (abstract)
 • David Lertis Matson, "Is There a Universal Love Ethic in 1 Thessalonians 3:12? Probing a Pervasive Presupposition ," 38-56 (abstract)
 • Ryan Kristopher Giffin, "Paul Not Already Justified? The Text of Philippians 3:12 in the Major Greek-Latin Bilingual Codices of the Pauline Letters," 57-71 (abstract)
 • Ambrose Thomson, "Voiceless Idols, Speaking People: 1 Corinthians 12–14 and the Accessibility of Divine Presence," 72-90 (abstract)Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JTI / In the current issue of JTI

 Journal of Theological Interpretation 14/2 (2020)

 • Brad East, "What Are the Standards of Excellence for Theological Interpretation of Scripture?" 149-179 (abstract)
 • Matthew Y. Emerson, "Land, Burial, and Temple: Deuteronomy 30:5, John 19–20, and the Burial of Jesus as a Land Claim ," 180-198 (abstract)
 • John Savoie, "'What Is Written? How Do You Read It?' Tracking P and J in Genesis the Gospels," 199-212 (abstract)
 • R. W. L. Moberly, "The Coming at Cockcrow: A Reading of Mark 13:32–37," 213-225 (abstract)
 • David Andrew Smith, "Acts and the Praxis of Early Christian Ecumenism," 226-245 (abstract)

 Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue fo BBR

 Bulletin of Biblical Research 30/4 (2020)

 • Markus Zehnder, "The Question of the “Divine Status” of the Davidic Messiah," 485-514 (abstract)
 • Steven M. Bryan, "Onomastics and Numerical Composition in the Genealogy of Matthew," 515-539 (abstract)
 • Adam Winn, "'This Generation': Reconsidering Mark 13:30 in Light of Eschatological Expectations in Second Temple Judaism," 540-560 (abstract)
 • David Wallace, "Friendship in Philemon," 561-582 (abstract)

 

Η πρόσληψη του Πέτρου από την εκκλησία της Ρώμης / Peter's reception in the Church of Rome

 Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Roald Dijkstra (KU Leuven) παρουσιάζει μια σειρά από ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για τον τρόπο πρόσληψης της μορφής του Πέτρου από την εκκλησία της Ρώμης και αξιοποίησή του στην προσπάθεια ενοποίησης της δυτικής χριστιανοσύνης:

The Apostle Peter, Anchor of the Church

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 30/2 (2020)

 • Asaf Gayer, "A new reconstruction of the 'Wisdom of the Hands' unit in 4QInstructiond (4Q418)," 60-73 (abstract)
 • Benjamin Wold, "'Ḥokma of the Hands' in early Jewish sapiential tradition and the Letter of James," 74-86 (abstract)
 • Jonathan Ben-Dov, "Family relations and the economic-metaphysical message of Instruction," 87-100 (abstract)
 • George J. Brooke, "Esoteric wisdom texts from Qumran," 101-114 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Theologische Rundschau / In the current issue of Theologische Rundschau

 Theologische Rundschau 85/3 (2020)

Jürgen van Oorschot, "Tendenzen der Hiobforschung II (1995 – 2020)," 197-247 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 117/4 (2020)

Michael Theobald, "Kirche im Neuen Testament," 377-408 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / An article in the current issue of HTS

 Hervormde teologiese studies 76/4 (2020)

Christo Lombaard, "Aspects of the concept of theo-logy in the Old Testament: A discussion on J. Gericke"