Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Biblical Theology Bulletin / The current issue of Biblical Theology Bulletin

Biblical Theology Bulletin 51/2 (2021)

 • David M. Bossman, "Presenting the Issue: Social Identity in Biblical Interpretation," 66–67
 • David J. Zucker, "Four Women in Samuel Confront Power, Part 2: Views from the Targum, the Rabbis, and the Church Fathers," 68–77 (abstract)
 • Christopher A. Porter, "'Hic Sunt Dracones': Mapping the Rebellious Social Dynamics of Bel and the Snake from the Daniel and Joseph Competitive Court-tales," 78–87 (abstract)
 • Fergus J. King, "Hit or Myth? Methodological Considerations in Comparing Dionysos with the Johannine Jesus," 88–100 (abstract)
 • Philip F. Esler, "Paul’s Explanation of Christ-Movement Identity in 2 Corinthians 6:14–7:1: A Social Identity Approach," 101–118 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Journal of Ancient Judaism / The current issue of Journal of Ancient Judaism

 Journal of Ancient Judaism 12/1 (2021)

 • David Katzin, "A Common Tradition Underlying the Temptation Pericope of Matthew 4:1–11 and the Qumran Psalm Pesher (4QpPsa, 4Q171)," 1–47 (abstract)
 • Hanna Tervanotko, "Dice, Stars and Names: Women and Technical Divination in the Dead Sea Scrolls," 48–70 (abstract)
 • Jonathan R. Trotter, "Jewish Identity and the Intercommunal Links between Diaspora Jewish Communities in the Second Temple Period, " 71–93 (abstract)
 • Jennifer Eyl, "Philo and Josephus on the Fidelity of Judeans," 94–121 (abstract)
 • Barak Shlomo Cohen, "The Tannei Rav X Baraitot in the Babylonian Talmud: From Recitation to Ascription, " 122–147 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Ariel Kopilovitz, "A Murderous, Captured Lion: Ezekiel's Negative Approach Toward Jehoiachin show/hide abstract"

Το τρέχον τεύχος του Biblische Notizen / The current issue of Biblische Notizen

 Biblische Notizen 188 (2021)

 • Cornelius Vollmer, „Und es waren Hirten in demselben Land…“ Vom Verständnis der Hirten zu einer neuen Hermeneutik der lukanischen Weihnachtsgeschichte (Teil 2)," 3-25
 • Ludwig Thiele, "JHWH und die Götter in Jes 41,21-29," 27-41
 • Nadav Naʼaman, "Harsh Criticism of Pekahʼs Rebellion in the Book of Hosea," 43-49
 • Markus Zehnder, "The Promise Section in Leviticus 26:3-13: Structural Observations and Consequences for the Interpretation," 51-62
 • Stefan Beyerle, "Textempirie und systematisch-theologische Prinzipienlehre. Anmerkungen eines Exegeten zur aktuellen fundamentaltheologischen Diskussion (Teil 1)," 63-81
 • Trevor Tibbertsma, "The Ambiguous Way to Wisdom in Baruch 3,9-4,4," 83-99
 • Holger Szesnat, Interpreting the Third Version of the Story of Entrusted Money: Revisiting Richard Rohrbaugh’s Chiastic Reading," 101-118

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

 Novum Testamentum 63/2 (2021)

 • Mordechai Aviam - R. Steven Notley, "In Search of the City of the Apostles," 143–158 (abstract)
 • Phillip Porter, "The Parable of the Talents (Matt 25:14–30): Preparing Jesus’ Disciples to Lead the Worldwide Expansion of the Mission of Jesus," 159–176 (abstract)
 • Michael Pope, "Extraction and Emission Language in Luke 8:45," 198–206 (abstract)
 • Marion Christina Hauck, "„… durch das Blut des Einzelnen“: Deutung des Todes Jesu in Apg 20,28," 207–220 (abstract)
 • Colton Moore, "Theodotion Zechariah in the Fourth Gospel," 221–228 (abstract)
 • Lionel J. Windsor, "The Named Jew and the Name of God: The Argument of Romans 2:17–29 in Light of Roman Attitudes to Jewish Teachers," 229–248 (abstract)
 • Matthew Pawlak, "Is Galatians an Ironic Letter? Θαυµάζω, Ancient Letter Writing Handbooks, and Galatians 1:6," 249–270

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

Δουλεύοντας με την πλατφόρμα NTVMR / Working on the platform NTVMR

 Διαβάστε στο ιστολόγιο The Digital Orientalist την κατατοπιστική παρουσίαση από τον Gregory Paulson της πλατφόρμας NTVMR για την ευρετηριοποίηση και μεταγραφή των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης: παπύρων, μεγαλογραμμάτων, μικρογραμμάτων και εκλογαδίων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο που επιτρέπει την πρόσβαση και τη μελέτη στον καταπληκτικό κόσμο των χειρογράφων:

Introduction to the NTVMR

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/3 (2021)

Albert J. Coetsee, "By everyone and for everyone: The principles underlying ‘justice’ in Deuteronomy 16:18–20"


To τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

 Journal of Biblical Literature 140/1 (2021)

 • Adele Reinhartz, "The Hermeneutics of Chutzpah: A Disquisition on the Value/s of 'Critical Investigation of the Bible'," 8-30 (abstract)
 • Mark McEntire -Wongi Park, "Ethnic Fission and Fusion in Biblical Genealogies," 31-47 (abstract)
 • David Frankel, " Noah’s Drunkenness and the Curse of Canaan: A New Approach," 49-68 (abstract)
 • James D. Moore, "Who Gave You a Decree? Anonymity as a Narrative Technique in Ezra 5:3, 9 in Light of Persian-Period Decrees and Administrative Sources," 69-89 (abstract)
 • Alice Ogden Bellis, "I Am Burnt but Beautiful: Translating Song 1:5a," 91-111 (abstract)
 • Elena Dugan, "Enochic Biography and the Manuscript History of 1 Enoch: The Codex Panopolitanus Book of the Watchers," 113-138 (abstract)
 • Katherine A. Shaner, " The Danger of Singular Saviors: Vulnerability, Political Power, and Jesus’s Disturbance in the Temple (Mark 11:15–19)," 139-161 (abstract)
 • Joshua M. Reno, "Pornographic Desire in the Pauline Corpus," 163-185 (abstract)
 • Nathan Leach, "Epaphroditus and Archippus, Paul’s Fellow Soldiers: Reexamining Paul’s Rhetorical Use of συστρατιώτης," 187-206 (abstract)
 • Simon J. Joseph, "'In the Days of His Flesh, He Offered Up Prayers': Reimagining the Sacrifice(s) of Jesus in the Letter to the Hebrews," 207-227 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 83/2 (2021)

 • Richard Whitekettle, "Three Divided into Two: The Zoological/Physical Structure of the World in Israelite Thought," 191-207 (abstract)
 • Scott B. Noegel, "The Women of Asherah: Weaving Wickedness in 2 Kings 23:7," 208-219 (abstract)
 • Klaus-Peter Adam, "Gillûlîm: Rollers, Scarabs in Ezekiel," 220-240 (abstract)
 • Erich B. Pracht, "The Tragic Death of John the Baptist: Reading Mark 6:17–29 with Other Banquet Travesties," 241-256 (abstract)
 • Brittany E. Wilson, "The Smell of Sacrifice: Scenting the Christian Story in Luke-Acts," 257-275 (abstract)
 • Timothy A. Gabrielson, "Identifying a Mysterious “Scripture”: Romans 4:6 as Further Evidence That James 4:5–6 Is a Gloss of Proverbs 3:34," 276-293 (abstract)
 • James B. Prothro, "Theories of Inspiration and Catholic Exegesis: Scripture and Criticism in Dialogue with Denis Farkasfalvy," 294-314 (abstract)