Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Open Access: Invisible Manuscripts

Liv Ingeborg Lied, Invisible Manuscripts: Textual Scholarship and the Survival of 2 Baruch, STAC 128,
Mohr Siebeck: Tübingen, 2021

XVIII + 320 σελ.

ISBN 978-3-16-160673-1

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / One new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Yisca Zimran, "'Do Two Walk Together Unless They Have Made an Appointment?' Complementary Contradictions in Amos 3:1–8Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / New articles in the current issues of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 17 (2021)

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

 The Catholic Biblical Quarterly 84/1 (2022)

 • Gina Hens-Piazza, "Zion's Destiny as Theological Disclosure: Mapping of a Metaphor across Isaiah," 1-14 (abstract)
 • Theodore Hiebert, "Dividing Genesis: The Role of the Flood in Biblical History and the Shape of Israelite Identity," 15-38 (abstract)
 • Hava Shalom-Guy, "Undercurrents in Restoration Literature: Abraham and the Promise of the Land in Nehemiah 9:6–37," 39-60 (abstract)
 • David Andrew Smith, "Isaac Transfigured: The Aqedah as Mashal in Matthean Midrash," 61-79 (abstract)
 • Sławomir Szkredka, " 'Father, Forgive Them' (Luke 23:34a): Conflicting Interpretations and the Lucan Territory of Forgiveness,"  80-96 (abstract)
 • Piotr Jutkiewicz, "Mary as a Disciple: The Reception of the Figure of Mary of Bethany (John 11:1–46) in the Old Syriac Sinaiticus Manuscript," 97-108 (abstract)

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/1 (2022)

 • Devorah Dimant, "Tobit and the »Torah for Exile« in Light of the Qumran Texts," 2-30 (abstract)
 • Christiane Zimmermann, "Paulus und die Macht der Bilder," 31-54 (abstract)Οι Αμαληκίτες στην ΠΔ /Amalekites in the OT

 Διαβάστε στη σελίδα TheTorah.com το άρθρο της Gili Kugler (Πανεπιστήμιο της Haifa) για την παρουσία των Αμαληκιτών στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης: 

Amalek: A Pawn in the Rivalry Between Saul and David’s Legacy

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 68/2 (2022)

 • Margaret M. Mitchell, "John Chrysostom and Christian Love Magic: A Spellbinding Moment in the History of Interpretation of 1 Cor 7.2–4," 119-143 (abtsract)
 • Rowe C. Kavin, "What if it were True? Why Study the New Testament," 144-155 (abstract)
 • Garrick V. Allen, "Titles in the New Testament Papyri," 156-171 (open access)
 • Matthew Pawlak, "Paul's Escape from Damascus (2 Cor 11.32–3) and the corona muralis," 172-187 (open access)
 • David A. Evans, "Κολληθέντɛς in Acts 17.34 and the Establishment of the Athenian Church," 188-205 (abstract)
 • Ivan Miroshnikov, "A New Witness to the Fayyūmic Version of First Corinthians (P.MorganLib. 265). Part II: Notes on its Text-Critical Value, with an Edition of the Coptic Text,"  206-230 (open access)  

Open Access: The Bearers of Business Letters in Roman Egypt


Paul Schubert, The Bearers of Business Letters in Roman Egypt, Papyrologica Bruxellensia, 41 (Leuven: Peeters, 2021)

E-ISBN: 9789042947313

Σελίδες: VIII-64 p.