Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Ένα νέο άρθρο στο τρἐχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού ΤC 17 (2012) έχουν αναρτηθεί οι εισηγήσεις από τη συνεδρία της SBL του 2011 σχετικά με την SBLGNT καθώς και η σύγκρισή της με την NA27 και την UBSGNT4 που ετοίμασε ο Klaus Wachtel.

Michael Holmes, David Parker, Harold Attridge, and Klaus Wachtel, The SBL Greek New Testament: Papers from the 2011 SBL Panel Review Session with a comparison of SBLGNT vs. NA27/UBSGNT4 by Klaus Wachtel.

Στο τρέχον τεύχος του TynBull / In the current issue of TynBull

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Tyndale Bulletin 63:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 


 • Stephen N. Williams, "Could God have commanded the slaughter of the Canaanites?", 161-178
 • Scott N. Callaham, "But Ruth clung to her : textual constraints on ambiguity in Ruth 1:14", 179-197
 • Luca Marulli, "'And how much do you owe ? take your bill, sit down quickly, and write' (Luke 16:5-6)", 199-216
 • Lee Gatiss, "Grace tasted death for all : Thomas Aquinas on Hebrews 2:9", 217-236
 • David N. Kirk, "Heaven opened : intertextuality and meaning in John 1:51", 237-256
 • Andy Cheung, "Foreignising Bible translation : retaining foreign origins when rendering Scripture", 257-273
 • Wayne Coppins, "Sitting on two asses? : second thoughts on the two-animal interpretation of Matthew 21:7", 275-290
 • John W. Taylor, "The eschatological interdependence of Jews and Gentiles in Galatians", 291-316
 • Will Kynes, "My psalm has turned into weeping : the dialogical intertextuality of allusions to the psalms in Job", 317-319

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / Articles of biblical interest in the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 77:4 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


 • Walter Dietrich, "" Von den ersten Königen Israels Forschung an den Samuelbüchern im neuen Jahrtausend. Dritter Teil und Schluss", 401-425
 • Jaan Lahe, "Probleme und Tendenzen in der Gnosis-Forschung im Zeitraum 1980 - 2000. Ein Literatur- und Forschungsbericht (Teil II)", 426-467

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Στο νέο τεύχος της ThLZ / In the current issue of ThLZ

Στο τρέχον τεύχος της Τheologische Literaturzeitung 137:11 (2012) ένα από τα δύο κύρια άρθρα είναι αφιερωμένο στην σοφιολογική γραμματεία της Π.Δ.:

Markus Witte, "'Weisheit' in der alttestamentlichen Wissenschaft : ausgewählte literatur- und theologiegeschichtliche Fragestellungen und Entwicklungen", 1159-1176

Tο τρέχον τεύχος του EC / In the current issue of EC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 3:4 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Frances Back, "Spirituelle Einsicht und geistliche Blindheit : die Stephanusvision und Test Hiob 52", 419-434
 • Carl R. Holladay, "Schweitzer's Jesus : crushed on the wheel of the world?", 435-467
 • Wilfried Eisele, "Chronos und Kairos : zum soteriologischen Verhältnis von Zeit und Ewigkeit in den Pastoralbriefen", 468-491
 • Runar M. Thorsteinsson, "By philosophy alone : reassessing Justin's Christianity and his turn from Platonism", 492-517
 • Sara Schulthess, "Die arabischen Handschriften des Neuen Testaments in der zeitgenössischen Forschung : ein Überblick", 518-539

Ένα νέο άρθρο στο JHS / An new article on JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:

Jeremiah W. Cataldo, "Yahweh’s Breast: Interpreting Haggai’s Temple through Melanie Klein’s Projective Identification Theory"

RBL 9/2/2013

Aaron Demsky, Literacy in Ancient Israel [Hebrew]
Reviewed by David A. Glatt-Gilad

Daniel K. Falk, Sarianna Metso, Donald W. Parry, and Eibert J. C. Tigchelaar, eds., Qumran Cave 1 Revisited: Texts from Cave 1 Sixty Years after TheirDiscovery: Proceedings of the Sixth Meeting of the IOQS in Ljubljana
Reviewed by Samuel Thomas

Benedikt Hensel, Die Vertauschung des Erstgeburtssegens in der Genesis: Eine Analyseder narrativ-theologischen Grundstruktur des ersten Buches der Tora
Reviewed by Michael S. Moore

Rainer Metzner Kaiphas. Der Hohepriester jenes Jahres: Geschichte und Deutung
Reviewed by Thomas Bergholz

Stanley E. Porter and Jason C. Robinson, Hermeneutics: An Introduction to Interpretive Theory
Reviewed by Anthony C. Thiselton

Allen P. Ross, Commentary on the Psalms, Volume 1: 1-41
Reviewed by Leonard Mare