Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

 Religion in the Roman Empire 6/3 (2020)

  • Brent D. Shaw, "Charity and the Poor in Roman Imperial Society,"  229-267 (abstract)
  • Andromache Karanika, "Urban Landscapes and Religious Shifts in Lucian's Alexander," 268-287 (abstract)
  • Jörg Rüpke, "Grasping Urbanity: Propertius' Book 4 and Urban Religion of the Augustan Period," 288-309 (abstract)
  • Ulrike Egelhaaf-Gaiser, "Helpful Gods, Preaching Stoics, and Gossip from the Crossroads: Urban Religion in Horace's Satires and Epistles," 310-336 (abstract)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / Two new articles in the current issue og JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 16 (2020)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Kevin Mattison, "The Sacredness of Firstling Animals: Evolving Perspectives within Deuteronomy"Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

 Greek, Roman, and Byzantine Studies 61/2 (2021)Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / Two articles of biblical interest in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Louis Ndekha, "‘I am not strong to dig and I am afraid to beg’: Social status and status concern in the parable of the Dishonest Steward (Lk 16:1–9)"