Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

 Vetus Testamentum 73/3 (2023)

 • Csaba Balogh, "Shadows on the Sundial of Ahaz and New Light on the Troubled History of Isaiah 38:8 and 2 Kings 20:11," 327–359 (abstract)
 • Suzanna R. Millar, "The Poor Man’s Ewe Lamb (2 Sam 12:1–4) in Intersectional, Interspecies Perspective," 360–386 (open access)
 • Zachary Schoening, "'Bel Crouches; Nebo Travails': Reading Birth Imagery in Isaiah 46:1–4," 387–414 (abstract)
 • Jonathan A. Thambyrajah, "Moabite Ethnicity and Territorial Claims in the Mesha Stele (and the Hebrew Bible)," 415–425 (abstract)
 • Andrew Tobolowsky, "Benjamin and the Anonymous Ten Tribes of Israel: A Holistic Approach to Tribal Confusions," 426–444 (abstract)
 • Kevin Trompelt, "Die masoretische Akzentuation in den poetischen Büchern (ספרי אמ״ת)," 445–480 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

 Biblical Interpretation 31/3 (2023)

 • James W. Watts, "Leviticus 25’s History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation," 265–291 (abstract)
 • Koog P. Hong, "Bethel, Dark Woods, and Taboo: 1 Kings 13 as a Cautionary Tale," 292–310 (open access)
 • Davis Hankins, "What does Job Want? Desire, Fear, Anxiety, and God in and Beyond Job 23," 311–331 (open access)
 • Philip P. Sam, "Jerusalem/Zion: a Counter-Imperial Trope in Third Isaiah," 332–355 (open access)
 • Joseph Kimmel, "Coercive Names: Interpreting Mark 5:1–13 with Althusser’s 'Interpellation'," 356–373 (open access)
 • Kathleen Gallagher Elkins, "The Jews as 'Children of the Devil' (John 8:44) in Nazi Children’s Literature," 374–390 (open access)

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

 Verbum et Ecclesia 44/1 (2023)

Hans-Georg Wünch, "Nehemiah – Leader in times of crisis"

Ενα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 57/1 (2023)

Godwin Mushayabasa, "Conceptual blending in Matthew 2:23"