Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:1 (2018)

Jacob J. Scholtz, "Mark 4:1–34: A simple structure for the mystery of the kingdom"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 74:1 (2018)

Louis W. Ndekha, "Zechariah the model priest: Luke and the characterisation of ordinary priests in Luke-Acts"

Το τρέχον τεύχος των ETL / The current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 94:1 (2018)

  • Danilo Verde, "Playing Hard to Get: The Elusive Woman in Song 4,4," 1-25 (abstract)
  • Ulrich Busse, "Joh 14,31 und sein Kontext," 27-75 (abstract)
  • Michael McLoughlin, "Using the Minor Agreements," 93-114 (abstract)
  • Harry T. Fleddermann, "Jesus' Temptations as a Flashforward in the Plot of Q: A Response to Daniel A. Smith," 115-150 (abstract)
  • Dan Batovici, "Hermas in Latin: Notes on a Recent Edition," 151-157 (abstract)