Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:2 (2017)

Jonathan Bourgel, "The Holders of the “Word of Truth”: The Pharisees in Pseudo-Clementine Recognitions 1.27–71," 171-200 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:4 (2017)

Esther Eidinow, "Ancient Greco-Roman Magic and the Agency of Victimhood," 394-417 (abstract)

Επαναξιολόγηση των δεδομένων για το Κουμράν / A re-assessment of the Qumran data

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύονται αποσπάσματα από το πρόσφατο άρθρο του Gregory Doudna σχετικά με την χρονολόγηση των διαφόρων φάσεων ζωής της κοινότητας του Κουμράν. Ο συγγραφέας αξιολογεί τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα από το κτίριο και το κοιμητήριο καθώς κι από τα γύρω σπήλαια και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των διαφορετικών περιόδων εγκατάστασης στην περιοχή. Η "κύρια" περίοδος εγκατάστασης θα πρέπει να τοποθετηθεί στον 1ο αι. π.Χ. Επιπλέον, χρονολογεί όλα τα χειρόγραφα του Κουμράν πριν το τ. του 1ου αι. π.Χ. ή τις αρχές του 1ου αι. μ.Χ., όταν τελικά το βιβλικό κείμενο σταθεροποιείται, μία εξέλιξη, την οποία ο Doudna συνδέει με την ανέγερση του Ναού από τον Ηρώδη:

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 73:1 (2017)

  • Stephen M. Wilson, "Blood Vengeance and the Imago Dei in the Flood Narrative (Genesis 9:6)," 263-273 (abstract)
  • Sonia E. Waters, "Reading Sodom through Sexual Violence Against Women," 274-283 (abstract)
  • Warren Carter, "Sanctioned Violence in the New Testament" 284-297 (abstract)
  • Laurie Brink, "From Wrongdoer to New Creation: Reconciliation in 2 Corinthians," 298-309 (abstract)

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:2 (2017)

  • Thomas Söding, " Ecce homo. Die johanneische Ikone des Menschen," 119-137 (abstract)
  • Johannes Zimmermann, "Zwei Mal »Lehren«? Ein Widerspruch zu Wolfgang Reinbolds Auslegung von Mt 28,19," 138-148 (abstract)

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Ιουδαίοι, Σαμαρείτες και Μουσουλμάνοι / Jews, Samaritans, and Muslims

Στη σειρά μελετών που έχει ξεκινήσει η ιστοσελίδα Marginalia έχουν αναρτηθεί δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα σχετικά κείμενα:

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:3 (2017)

  • Benjamin Edsall, "(Not) Baptizing Thecla: Early Interpretive Efforts on 1 Cor 1:17," 235-260 (abstract)
  • Jennifer Strawbridge, "Early Christian Epigraphy, Evil, and the Apotropaic Function of Romans 8.31," 315-329 (abstract)