Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

To τρέχον τεύχος Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 25:4-5 (2017)

 • Yvonne Sherwood, "Introduction: Futures, Presents and Gestures of Supersession: The Futures of Biblical Studies at the University of Kent," 435-439
 • David J.A. Clines, "A Voyage round My Library," 440-477 
 • Megan Warner, "Back to the Future: Reading the Abraham Narratives as Prequel," 479-496 (abstract)
 • Susannah Ticciati, "The Future of Biblical Israel: How Should Christians Read Romans 9-11 Today?," 497-518 (abstract)
 • Yvonne Sherwood, "Grammars of Sacrifice: Futures, Subjunctives, and What Would Have/Could Have Happened on Mount Moriah?," 519-554 (abstract
 • Hannah Strømmen, "Biblical Blood-Lines: From Foundational Corpus to the Far Right Bible," 555-573 (abstract)
 • David Tollerton, "The Exile, the Nomad, and the Ghostly: Holocaust Memory and Identities of the Biblical at the Edge of Reception Studies," 574-590 (abstract)
 • Taylor Weaver, "Paul and Political Critique: Liberalism, Ontology, and the Pauline Community," 591-608 (abstract)
 • Rebekah Welton, "Ritual and the Agency of Food in Ancient Israel and Judah: Food Futures in Biblical Studies," 609-624 (abstract)
 • Jennifer M. Matheny, "Mute and Mutilated: Understanding Judges 19-21 as a משל of Dialogue," 625-646 (abstract)
 • Daniel McClellan, "Cognitive Perspectives on Early Christology," 647-662 (abstract)
 • Stephen Chin Ming Lim, "The Impe(/a)rative of Dialogue in Asian Hermeneutics within the Modern/Colonial World System: Renegotiating Biblical Pasts for Planetary Futures," 663-678 (abstract)

To τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 40:2 (2017)

 • David G. Horrell, "Paul, Inclusion and Whiteness: Particularizing Interpretation," 123-147 (abstract)
 • Jennifer Eyl, "‘I Myself am an Israelite’: Paul, Authenticity and Authority," 148-168 (abstract)
 • Tyler Smith, "Deception in the Speech Profile of the Johannine Jesus (John 7.1-10)," 169-191 (abstract)
 • Ryan E. Stokes, "Not over Moses’ Dead Body: Jude 9, 22-24 and the Assumption of Moses in their Early Jewish Context," 192-213 (abstract)
 • Matthew Goldstone, "The Structure of Matthew’s Antitheses in Light of Early Jewish, Christian and Rabbinic Sources," 214-235 (abstract)
 • David L. Mealand, "The Synoptic Problem and Statistics: A Review," 236-241 (abstract)

Ένα νέο περιοδικό: Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts (BiA)

Kυκλοφόρησε από την Γερμανική Βιβλική Εταιρία ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, το οποίο έχει ως θέμα του την ιστορία επίδρασης της Βίβλου στην τέχνη. Ήδη είναι διαθέσιμος ο πρώτος τόμος του περιοδικού:

Ένα αντιοχειανό εξηγητικό εγχειρίδιο / An Antiochene handbook on biblical exegesis

Μολονότι μας είναι γνωστή η πραγματεία του Ωριγένη για την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων στο Περί Ἀρχῶν έργο του, το έργο του Αδριανού, Eἰσαγωγὴ εἰς τὰς θείας γραφάς, δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει το νέο βιβλίο του Peter W. Martens στις εκδόσεις της Oxford University Press. Ο Martens επανεκδίδει το κείμενο με βάση τις παλαιότερες εκδόσεις και το νέο χειρόγραφο Conventi Soppressi 39 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας συνοδευόμενο από αγγλική μετάφραση, σχόλια κι εκτενή εισαγωγή:

Peter W. Martens (επιμ.), Adrian's Introduction to the Divine Scriptures: An Antiochene Handbook for Scriptural Interpretation, Oxford University Press 2017
ISBN: 9780198703624
350 σελίδες
$180.00

Διαβάστε μία σύντομη παρουσίασή του από τον συγγραφέα του στο Ancient Jew Review.  

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:4 (2017)

Grant Macaskill, "History, providence and the apocalyptic Paul," 409-426 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 48:4-5 (2017)

 • Christine Leroy, "Spiritual Exercises in the Hodayot? 1QHa as Perfective Trajectory," 455-479 (abstract)
 • Jason M. Zurawski, "Mosaic Paideia: The Law of Moses within Philo of Alexandria’s Model of Jewish Education," 480-505 (abstract)
 • Sami Yli-Karjanmaa, "The New Life of the Good Souls in Josephus: Resurrection or Reincarnation?," 506-530 (abstract)
 • Anthony Sheppard, "The Letter of Barnabas and the Jerusalem Temple," 531-550 (abstract)
 • Isaiah Ben-Pazi, "Honi the Circle Drawer: “A Member of the Household” or “A Son Who Implores His Father”?," 551-563 (abstract)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του VE / Two new articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

David M. Dalwood, "Solomon, God, and Sharon Rose Walk into a Song: Dialoguing Polysemy in the Song of Songs"