Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 78:4 (2013)

 • Helmut Merkel, "Zwei Jahrzehnte Jesusforschung nach 1985 (Teil III)," 397-430
 • Ulrich Mell, "Die neutestamentliche Gleichnisforschung 100 Jahre nach Adolf Jülicher. Teil II," 431-461
 • Udo Schnelle, "Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1994 – 2010 Zweiter Teil: Eschatologie und Abschiedsreden," 462-504

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 111:2 (2014)

Christoph Levin, "Erinnerung der Zukunft. Ein Grundzug biblischer Geschichtsschreibung," 127-147

Το τρέχον τεύχος του JETS / The current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 57:2 (2014)


 • Eckhard J. Schnabel, "The Muratorian Fragment: The State of Research" 
 • Armin D. Baum, "Is New Testament Inerrancy a New Testament Concept? A Traditional and Therefore Open- Minded Answer" 
 • David Andrew Dean, "Covenant, Conditionality, and Consequence: New Terminology and a Case Study in the Abrahamic Covenant" 
 • Barry J. Beitzel, "Herod the Great: Another Snapshot of his Treachery?
 • Klaus D. Issler, "Exploring the Pervasive References to Work in Jesus’ Parables" 
 • Gregory Magee, "Paul's Gospel, the Law, and God's Universal Reign in Romans 3:31"
 • Brian Peterson, "Stephen's Speech as a Modified Prophetic RÎḆ Formula" 

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion / Scienses religieuses 43:2 (2014)
 • Louis Painchaud, "La bibliothèque copte de Nag Hammadi a 40 ans," 211-227 (abstract)
 • Jean-Jacques Lavoie, "Ironie et ambiguïtés en Qohélet 10,12–15," 267-293 (abstract)

To τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 56:3 (2014)
 • Lyndon Drake, "Did Jesus Oppose the prosbul in the Forgiveness Petition of the Lord’s Prayer?," 233-244 (abstract)
 • Stephan Witetschek, "What Did John Hear? The Reconstruction of Q 7:18-19 and its Implications," 245-260 (abstract)
 • Cornelis Bennema, "Mimesis in John 13. Cloning or Creative Articulation?," 261-274 (abstract)
 • John Fotopoulos, "Paul’s Curse of Corinthians. Restraining Rivals with Fear and Voces Mysticae (1 Cor 16:22)," 274-309 (abstract)
 • Matthew David Jensen, "Jesus 'Coming' in the Flesh. 2 John 7 and Verbal Aspect," 310-322 (abstract)

Ο Ιωάννης Βαπτιστής στην τέχνη /St. John Baptist in the art

Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης μπορεί κανείς να δει μια σειρά από σύντομα films σχετικά με την απεικόνιση του Ιωάννη Βαπτιστή στην τέχνη

Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του IThS / In the current issue of IThS

Indian Theological Studies 50:1 (2013)
 • Thomas Römer, "How to write a literary history of the Hebrew Bible? : a response to David Carr and Konrad Schmid," 9-20
 • Olivier Artus, "Joshua 13-14 and the book of numbers," 21-38
 • Laurence Culas, "Sea and its symbolism in the gospel according to Matthew," 39-57

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος των ETL / Two articles of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 90:1 (2014)

 • Avi Shveka / Pierre van Hecke, "The metaphor of criminal charge as a paradigm for the conflict between Job and his friends," 99-119 (abstract)
 • Jan Lambrecht, "Measure for Measure: A Response to John S. Kloppenborg, " 121-126  

Στο τρέχον τεύχος του JESOT / In the current issue of JESOT

Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 3:1 (2014)