Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

 Journal of Theological Studies 72/2 (2022)

  • Ekaterina E Kozlova, "Acedia, 'Bourgeois Ennui', and Kingship in the Hebrew Bible and The Epic of Gilgamesh," 359-379 (abstract)
  • Eran Viezel, Nir Avieli, "Why are Jews Forbidden to Eat Meat and Milk Together? the Function of Eating Restrictions in Human Societies," 580-619 (abstract)
  • Cat Quine, "Victory as Defeat: Narrative Subversion of Omride Strength in 1 Kings 20," 620-633 
  • Eric R Montgomery, "‘He Gave to Adam Knowledge’: A Competing Creation Tradition in Early Judaism and Early Christianity," 676-708 (abstract)
  • Scott D Mackie, "‘God has had Mercy on Me’: Theology and Soteriology in Philo of Alexandria’s de Sacrificiis Abelis et Caini," 709-737 (abstract)
  • David Andrew Smith, "The Jewishness of Luke–Acts: Locating Lukan Christianity Amidst the Parting of The Ways," 738-768 (abstract)
  • Simon J Joseph, "‘Blessed is the One who Stands in the Beginning’ (L. 18): Revisiting Protological Eschatology in the Gospel of Thomas," 769-794 (abstract)

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 78/1 (2022)

Hervormde teologiese studies 78/4 (2022)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/1 (2022)

  • Devorah Dimant, "Tobit and the »Torah for Exile« in Light of the Qumran Texts," 2-30 (abstract)
  • Christiane Zimmermann, "Paulus und die Macht der Bilder," 31-54 (abstract)