Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

 Religions 13/6 (2022)
Open Access: Religion and the Everyday Life of Manichaeans in Kellis


Mattias Brand,  Religion and the Everyday Life of Manichaeans in Kellis: Beyond Light and Darkness. Nag Hammadi and Manichaean Studies 102. Brill 2022

ISBN:    978-90-04-51029-6 

Στο τρέχον τεύχος του Verbum Vitae / In the current issue of Verbum Vitae

Verbum Vitae 40/2 (2022)

Το τρέχον τεύχος του JAJ / The current issue of JAJ

 Journal of Ancient Judaism 13/2 (2022)

  • Annette Yoshiko Reed, "Gendering Revealed Knowledge? Prophecy, Positionality, and Perspective across Sibylline and Enochic Discourses," 113–150 (abstract)
  • Sanghwan Lee, "An Examination of the Punitive Blindness of Asael in Light of the Triadic Relationship between Sight, Light, and Knowledge," 151–185 (abstract)
  • Carmen Palmer, "Philo’s Hellenistic-Jewish Approach in On the Decalogue and On the Contemplative Life: Blending Wisdom of Solomon’s Critique against Idols with a Hellenistic Notion of Moderation," 186–201 (abstract)
  • Yonatan Adler, "The Jewish Coins at Dura-Europos," 202–223 (abstract)
  • Catherine E. Bonesho, "R. Cleopatra? Constructions of an Egyptian Queen in the Babylonian Talmud," 224–251 (abstract)

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Pro Ecclesia / In the current issue of Pro Ecclesia

 Pro Ecclesia 31/3 (2022)

Benjamin J. Ribbens, "Partakers of Christ: Union with Christ in Hebrews," 282–301 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Scottish Journal of Theology / In the current issue of Scottish Journal of Theology

 Scottish Journal of Theology 75/2 (2022)


    

    

Στο τρέχον τεύχος του Studies in Church History / In the current issue of Studies in Church History

Studies in Church History 58 (2022)

Carson Bay, "Contagion of the Jews: Metaphorical and Rhetorical Uses of Sickness, Plague, and Disease in Pseudo-Hegesippus," 8-27 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Vetus Testamentum 72/3 (2022)

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 13/2 (2022)

  • Florence Gantenbein, "»Guides to Those Who Believe« (EpAp 43:7)," 145-162 (abstract)
  • Nikolai Kiel, "Die polymorphe Christologie und ihre soteriologischen Implikationen in der Ascensio Isaiae," 163-187 (abstract)
  • John-Christian Eurell, "Ignatius, Polycarp, and Their Reception in the Second Century,"  188-204 (abstract)
  • Chance Everett Bonar, "Hermas the (Formerly?) Enslaved," 205-226 (abstract)
  • Robert Matthew Calhoun, "Paul the Catechist in 3 Corinthians," 227-240 (abstract)


Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 78/4 (2022)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / Two new articles in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 43/1 (2022)

Στο τρέχον τεύχος του Scriptura / In the current issue of Scriptura

 Scriptura 121/1 (2022)