Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Αποκαλυπτική και τα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν / Apocalyptic and the aramaic texts of Qumran

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Andrew Perrin δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενο, όπου αναζητά τις πηγές της αποκαλυπτικής στα αραμαϊκά κείμενα του Κουμράν. Ειδικότερα, εστιάζει στο Απόκρυφον Γενέσεως, στην Αποκάλυψη Αμραμ, την αραμαϊκή εκδοχή του Δανιήλ και στο Απόκρυφον Λευί: 

Το ιδεολογικό υπόβαθρο των Νεεμία-Έσδρα / The ideological background of Nehemiah / Esra

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Donna J. Laird (Ashland Theological Seminary) συζητά το ιδεολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των βιβλίων Νεεμία-Έσδρα:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17:2 (2017)

Jeremy D. Smoak, "From Temple to Text: Text as Ritual Space and the Composition of Numbers 6:24–26"

Γυναίκες υπό διωγμό (;) / Women under persecution

Picture O Brice C. Jones στο ιστολόγιό του παρουσιάζει και σχολιάζει ένα ενδιαφέρον παπυρολογικό εύρημα. Πρόκειται για έναν πάπυρο του 3ου αι. μ.Χ. (P.Got. 11) που περιέχει μία επιστολή μεταξύ χριστιανών. Μία χριστιανική κοινότητα γράφει σε μία άλλη ή σε έναν χριστιανό ζητώντας να δείξει την αναμενόμενη μεταξύ αδελφών αγάπη σε μία ομάδα γυναικών που μεταφέρονται εκεί για να παρουσιαστούν στον επίτροπο. Σύμδωνα με την εκτίμηση των ειδικών ίσως το περιστατικό θα πρέπει να συνδεθεί με το διωγμό του Διοκλητιανού:

[ -ca.?- ] ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ | σὺν [ἐμοί σε προσ]α̣γορεύομ̣ε̣ν̣ | ἐν κ(υρί)ῳ. καθὼς δέ σοί ἐστιν |  πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς ἐν κ(υρί)ῳ βοηθ[εῖ]ν | καὶ ταύταις ἀγομέναις πρὸς τὸν ἐπίτροπον ἐπιδ\ώσε̣ι̣ς/ [τ]ὴ̣ν ἀγάπην̣ | σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. | ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι | ἐν κ(υρί)ῳ.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / A new article of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Hulisani Ramantswana, "Creation retold: Use of Scripture and tradition in Sirach 16:24–17:14"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Andries G. van Aarde, "‘By faith alone’ (undivided loyalty) in light of change agency theory: Jesus, Paul and the Jesus-group in Colossae"

Το τρέχον τεύχος του BibInt / The current issue of BibInt

Biblical Interpretation 25:2 (2017)

 • Carey Walsh, "The Beasts of Wisdom: Ecological Hermeneutics of the Wild," 135-148 (abstract)
 • Michael J. Seufert, "A Walk They Remembered: Covenant Relationship as Journey in the Deuteronomistic History," 149-171 (abstract)
 • Elaine James, "'The Plowers Plowed': The Violated Body in Psalm 129," 172-189 (abstract)
 • Wongi Park, "The Black Jesus, the Mestizo Jesus, and the Historical Jesus," 190-205 (abstract)
 • Karen J. Wenell, "Kingdom, Not Kingly Rule: Assessing the Kingdom of God as Sacred Space," 206-233 (abstract)
 • Andrew Burrow, "Bargaining with Jesus: Irony in Mark 5:1-20," 234-251 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ΒΤΒ / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 47:2 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στον καινοδιαθηκολόγο καθηγητή John Pilch, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2016:
 • Don C. Benjamin, "The Land Rights of Women in Deuteronomy," 67-79 (abstract)
 • Victor H. Matthews, "The Art of Lying in King David's Court," 80-86 (abstract)
 • Douglas E. Oakman, "The Political Meaning of a Cipher—John 21:11," 87-94 (abstract)
 • Santiago Guijarro, "The Transfiguration of Jesus and the Easter Visions," 95-99 (abstract)
 • Pieter F. Craffert, "Alternate States of Consciousness and Biblical Research," 100-110 (abstract)
 • Esther Miquel, "The Contribution of John Pilch to the Critical Interpretation of “the Extraordinary” in the Bible," 111-117 (abstract)

Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

Biblische Zeitschrift 61:1 (2017)

 • Egbert Ballhorn, "Der Psalter als Haus der Stimmen. Heteroglossie als als Schlüssel zu einer christlichen Lektüre der Psalmen," 1-23
 • Agnethe Siquans, "Israels Exil und Gottes Weisheit: Die Rezeption des Dtn 4 und 6,4-9 in Bar 3,9-4,4," 24-40
 • Kristin Weingart, "Der Chronist als Davids Vollkszähler. Israel und seine Zahlen in 1 Chr 21," 41-59
 • Michael Theobald, "'Petrus und Paulus - Polen der Einheit' (Franz Mußner). Ein wegweisendes Buch: nach 40 Jahren  wiedergelesen. Zum Gedenken an Franz Mußner (1916-2016)," 60-85
 • Christian Blumenthal, "Elijah bei Lukas," 86-103
 • Roland Bergmeier, "Vier johanneische Fragen," 104-128


Kleinere Beiträge

 • Bertrand Pincon, "Tel père, tel fils? Enquête sur un drame familial selon Qo 5,12-16," 129-136
 • Dieter Böhler, "Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Zum alttestamentlichen Hintergrund der Damaskusberichte (Apg 9; 22; 26)," 137-146

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)