Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Andries G. van Aarde, "‘By faith alone’ (undivided loyalty) in light of change agency theory: Jesus, Paul and the Jesus-group in Colossae"

Δεν υπάρχουν σχόλια: