Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Οικολογία και Παύλος / Ecology and Paul

Theological Studies 77:2 (2016)

Brendan Byrne, "A Pauline Complement to Laudato Si’," 308-327 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: