Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Βιβλιοκρισίες στο RBL 06/08/2009

Στη νέα ηλεκτρονική έκδοση του Review of Biblical Literature 06/08/2009 έχουν αναρτηθεί οι εξής νέες βιβλιοκρισίες:

Mieke Bal, Loving Yusuf: Conceptual Travels from Present to Past
Reviewed by Rebecca Raphael

Roland Boer, Last Stop Before Antarctica: The Bible and Postcolonialism in Australia
Reviewed by Steed Vernyl Davidson

Cilliers Breytenbach and Jörg Frey, eds., Aufgabe und Durchfόhrung einer Theologie des Neuen Testaments
Reviewed by Willard M. Swartley

Timothy Clack and Marcus Brittain, eds., Archaeology and the Media
Reviewed by Yuval Gadot

Gudrun Holtz, Damit Gott sei alles in allem: Studien zum paulinischen und frühjόüdischen Universalismus
Reviewed by Lars Kierspe

Joseph F. Kelly, The Birth of Jesus according to the Gospels
Reviewed by J. Samuel Subramanian

Andreas J. Kostenberger and Scott R. Swain, eds, Father, Son and Spirit: The Trinity and John's Gospel
Reviewed by Martijn Steegen

Tom Thatcher, ed., Jesus, the Voice, and the Text: Beyond The Oral and the Written Gospel
Reviewed by Stephan Witetschek

C. Adrian Thomas, A Case For Mixed-Audience with Reference to the Warning Passages in the Book of Hebrews
Reviewed by Gert J. Steyn

Felipe Blanco Wiίmann, "Er tat das Rechte": Beurteilungskriterien und Deuteronomismus in 1Kön 12-2Kön 25
Reviewed by Ernst Axel Knauf

Leslie S. Wilson, The Book of Job: Judaism in the Second Century BCE: An Intertextual Reading
Reviewed by F. Rachel Magdalene

Δεν υπάρχουν σχόλια: