Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Μοντέλα κατανόησης της αρχαίας οικονομίας / Models for understanding ancient economy

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Thomas R. Blanton IV συζητά κριτικά τρία διαφορετικά μοντέλα κατανόησης της αρχαίας οικονομίας που έχουν προταθεί από τους ειδικούς και τα οποία κατά τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κυριαρχούν στην έρευνα: α) η στροφή των Νew Institutional Economics στις μελέτες για την Ελλάδα και την Ρώμη, (β) το μοντέλο του Roland Boer για την οικονομία του αρχαίου Ισραήλ, (γ) το μοντέλο των K. C. Hanson και Douglas Oakman στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής ανάγνωσης της Καινής Διαθήκης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: