Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 53:3 (2019)

Johanna Maria Claassen, "Auto-memorialisation: Augustus’ Res Gestae as slanted narrative"

Δεν υπάρχουν σχόλια: