Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΒΖ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 56:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Ulrich B. Müller, "Die Lebenswende des Apostels Paulus und seine bleibende Orientierung am Kyrios Jesus", 161-187
  • Stefan Schapdick, "Die Metathesis der erschütterbaren Dinge, "damit das Unerschütterbare bleibe" (Hebr 12,27) : Verwandlung - Vernichtung - Wandelbarkeit? ; zum Verständnis des Begriffs μετάθεσις im Kontext von Heb 12,1-29 (Teil 1)", 188-209
  • Hubert Irsigler, "Ein Gottesvolk aus allen Völkern? : zur Spannung zwischen universalen und partikularen Heilsvorstellungen in der Zeit des Zweiten Tempels", 210-246
  • Karin Finsterbusch, "MT-Jer 1,1-3,5 und LXX-Jer 1,1-3,5 : Kommunikationsebenen und rhetorische Strukturen", 247-263
  • Stephan J. Witetschek, "Der Teufel steckt im Detail : eine Anmerkung zu Joh 13,2", 264-273
  • Michael Bachmann, "Der "Tempel Gottes" von Offb 11,1 : (zeitgeschichtlich zu verstehen und) als irdisch zu begreifen? ; synchrone und diachrone Gegenargumente", 274-278
  • Constantin Pogor, "Jeux d'echos en Juges 3:12-4:24", 279-285
  • Christoph Rösel, "Ein Prüfer der Herzen ist JHWH" (Spr 17,3b) : Gott und das menschliche Herz im Alten Testament", 286-298

Δεν υπάρχουν σχόλια: