Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Klio / In the current issue of Klio

Klio 101:2 (2019)
  • Mads Ortving Lindholmer, "The Fall of Cassius Dio’s Roman Republic," 473-504 (abstract)
  • Fernando Bermejo-Rubio, "Was Pontius Pilate a Single-Handed Prefect? Roman Intelligence Sources as a Missing Link in the Gospels’ Story," 505-542 (abstract)
  • Paul Burton - Tamara Lewit, "Pliny’s Presses: the True Story of the First Century Wine Press," 543-598 (abstract)
  • Ido Israelowich, "C. Helvidius Priscus arbiter ex compromisso," 599-609 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: