Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 23:3 (2019)

  • Dimitrios Zaganas, "Basile de Césarée et sa postérité : la transformation de l’homélie In ebriosos en commentaire sur Isaïe 5,11–12," 397-413 (abstract)
  • Douglas  Finn, "Job and his Wife as Exemplary Figures in the Preaching of John Chrysostom," 479-515 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: