Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

George Lotter / Timothy Van Aarde, "A rediscovery of the priesthood of believers in Ephesians 4:1–16 and its relevance for the Missio Dei and a biblical missional ecumenism"

Δεν υπάρχουν σχόλια: