Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Joel K.T. Biwul, "The vision of ‘Dry Bones’ in Ezekiel 37:1–28: Resonating Ezekiel’s message as the African prophet of hope"

Δεν υπάρχουν σχόλια: