Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ένα νέο βιβλίο για τον πρόλογο του Ιω / A new book on the prologue of John's Gospel

The Prologue of the Gospel of John
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Mohr Siebeck ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις του πρώτου Colloqiuum Johanneum που έλαβε χώρα το 2013. Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ειδικών στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο το θέμα ήταν ο πρόλογος του  κατά Ιωάννην ευαγγελίου, η δομή, η προέλευση και βασικές ιδέες του.

Jan G. van der Watt, R. Alan Culpepper, and Udo Schnelle (eds.), The Prologue of the Gospel of John
Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts. Papers read at the Colloquium Ioanneum 2013. WUNT 359. Tübingen: Mohr Siebeck 2016
ISBN 978-3-16-154771-3

Περιεχόμενα
Part 1: Confronting the Challenges of the Prologue
R. Alan Culpepper: The Prologue as Theological Prolegomenon to the Gospel of John – John Ashton: Really a Prologue? – William R. G. Loader: The Significance of the Prologue for Understanding John's Soteriology – Jan G. van der Watt: John 1:1 – A »Riddle”? Grammar and Syntax Considered – Catrin H. Williams: (Not) Seeing God in the Prologue and Body of John's Gospel – Ruben Zimmermann: John (the Baptist) as a Character in the Fourth Gospel: The Narrative Strategy of a Witness Disappearing – Michael Theobald: Eine Gemeinschaft von »Zeugen« (von Joh 1:7, 15 bis 3 Joh 12): Beobachtungen zur Genese des Corpus Iohanneum auf der Basis des Prologs – Christos Karakolis: The Logos-Concept and Dramatic Irony in the Johannine Prologue and Narrative

Part 2: Reading the Language and Concepts of the Prologue in Their Philosophical Context
Udo Schnelle: Philosophische Interpretation des Johannesevangeliums: Voraussetzungen, Methoden und Perspektiven – Jörg Frey: Between Torah and Stoa: How Could Readers Have Understood the Johannine Logos? – Craig R. Koester: »Spirit” (Pneuma) in Greco-Roman Philosophy and the Gospel of John – George L. Parsenios: Confounding Foes and Counseling Friends: Parrēsia in the Fourth Gospel and Greco-Roman Philosophy – Marianne Meye Thompson: »Light” (φῶς): The Philosophical Content of the Term and the Gospel of John – Jean Zumstein: »Zeichen« (σημεῖον): Philosophischer Inhalt und Gebrauch des Begriffs im Johannesevangelium

Δεν υπάρχουν σχόλια: