Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 127:10 (2016)

  • Hannah S. An, "The Prophet Like Moses (Deut. 18:15–18) and the Woman at the Well (John 4:7–30) in Light of the Dead Sea Scrolls," 469-478 (abstract)
  • Andrés García Serrano, "The Pauline Sense of the Expression “Now the Lord is the Spirit” (2 Cor. 3:17a)," 479-487 (abstract)
  • Richard K. Moore, "Commemorating 500 Years of the Greek New Testament in Print: Erasmus and his Legacy," 488-493 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: