Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:2 (2015)

Gert Breed, "Finding guidelines on social change in the two-tiered narrative and diakonia in the Gospel of John"

Δεν υπάρχουν σχόλια: