Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Γυναίκες της ρωμαϊκής αριστοκρατίας κι ο ρόλος τους στην πολιτική / Women in Roman aristocracy and their role in politics

Ilona Zager, The political role of women of the Roman elite, with particular attention to the autonomy and influence of the Julio-Claudian women, 44 BCE to CE 68, Master’s Thesis, University of South Africa, 2014

(Πηγή: History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: