Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο StTh / An article of biblical interest in the current issue of StTh

Studia Theologica 68:2 (2014)

Hans Leander, "Reading Paul in post-Lutheran Sweden. On the significance of ethnic difference and belonging," 184-205 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: