Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JTI / In the current issue of JTI

 Journal of Theological Interpretation 14/2 (2020)

  • Brad East, "What Are the Standards of Excellence for Theological Interpretation of Scripture?" 149-179 (abstract)
  • Matthew Y. Emerson, "Land, Burial, and Temple: Deuteronomy 30:5, John 19–20, and the Burial of Jesus as a Land Claim ," 180-198 (abstract)
  • John Savoie, "'What Is Written? How Do You Read It?' Tracking P and J in Genesis the Gospels," 199-212 (abstract)
  • R. W. L. Moberly, "The Coming at Cockcrow: A Reading of Mark 13:32–37," 213-225 (abstract)
  • David Andrew Smith, "Acts and the Praxis of Early Christian Ecumenism," 226-245 (abstract)

 Δεν υπάρχουν σχόλια: