Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 26:4 (2018)

  • Thomas J. Farrar, "The Intimate and Ultimate Adversary: Satanology in Early Second-Century Christian Literature,"  517-546 (abstract)
  • Sean Moberg, "The Use of Illness in the Apophthegmata Patrum," 571-600 (abstract)
  • Robert Couzin, "Uncircumcision in Early Christian Art," 601-629 (abstract)
  • Luke J. Stevens, "The Origin of the de Boor Fragments Ascribed to Philip of Side," 631-657 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: