Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A newarticle of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 71:3 (2015)

Funlola O. Olojede, "Woman Wisdom and the ethical vision of the book of Proverbs: An African reflection"

Δεν υπάρχουν σχόλια: