Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 75:1 (2015)

Ernest van Eck, "Memory and historical Jesus studies: Formgeschichte in a new dress?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: