Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / Two articles of biblical interest in the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 111:3 (2014)

  • Konrad Schmid, "Der Pentateuch und seine Theologiegeschichte," 239-270 (abstract)
  • Otfried Hofius, "»Wandeln im Glauben« – »Wandeln im Schauen«? Zum Problem der Übersetzung und Auslegung von 2Kor 5,7," 271-283 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: