Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στα τελευταία τεύχη του EQ / Three articles of biblical interest in the recent issues of EQ

Evangelical Quarterly 86:2 (2014)

  • Bernardo Cho, "Subverting slavery : Philemon, Onesimus, and Paul's gospel of reconciliation," 99-115
  • Gregory Goswell, "The book of Ruth and the house of David," 116-129


Evangelical Quarterly 86:2 (2014)

  • Michael Strickland, "Redaction criticism on trial : the cases of A. B. Bruce and Robert Gundry," 195-209
  • Benjamin L.  Merkle - W.T. Krug, "Hermeneutical challenges for a premillennial interpretation of Revelation 20," 210-226
  • Laurie Guy, "Back to the future : the millennium and the exodus in Revelation 20," 227-238
  • Nicholas P. Lunn, "'Let my peolple go!' : the exodus as Israel's metaphorical divorce from Egypt," 239-251

Δεν υπάρχουν σχόλια: