Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του SEE-J / An article of biblical interest in the current issue of SEE-J

Scandinavian Evangelical E-Journal 5  (2014)

Maarten Lindtjørn, "The Effect of Intercessory Prayer in Exodus 32-34"

Δεν υπάρχουν σχόλια: