Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο JECS / An article of biblical interest in the current issue of JECS

Journal for Early Christian Studies 22:1 (2014)

John S. Kloppenborg, "Literate Media in Early Christ Groups: The Creation of a Christian Book Culture," 21-59
The full emergence of Christian book culture in the fourth century was anticipated and prepared for by a series of developments in the second century: by presenting (anachronistically) the early heroes of the Jesus movement as skilled literate communicators; by the emergence of “textual communities” formed around the reading, study, and preservation of books; by valorizing literate culture through the embedding of allusions to books and book culture in Christian documents; and in the very construction of early Christian scriptural documents so as to render them more easily accessible to sub-elite readers.

Δεν υπάρχουν σχόλια: