Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του Hervomde teologiese studies 69:1 (2013) προστέθηκε ένα ακόμη άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Dieter H. Reinstorf, "The parable of the shrewd manager (Lk 16:1–8): A biography of Jesus and a lesson on mercy"

Δεν υπάρχουν σχόλια: