Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in HTS

Hervormde teologiese studies 76:3 (2020)

Canisius Mwandayi, Sophia Chirongoma, "‘Suspected killer’: Tamar’s plight (Gn 38) as a lens for illuminating women’s vulnerability in the legal codes of Shona and Israelite societies"

Δεν υπάρχουν σχόλια: