Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

To τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Vetus Testamentum 69/4-5 (2019)

 • Niek Arentsen, "Diachrony and Second Isaiah: The Preposition את and Aramaisms," 511–525 (abstract)
 • Moshe Bar-Asher, "Concerning the Phrase יוֹם הַקָּהָל   ,"       (abstract) 526–542
 • Ken Brown, "The Firstborn of Death: Monotheism and the Mythology of Death in Job 18," 543–566 (abstract
 • Ronald Hendel, "Abram’s Journey as Nexus: Literarkritik and Literary Criticism," 567-593 (abstract)
 • Peter C. W. Ho, "The Macrostructural Logic of the Alphabetic Poems in the Psalter," 594–616 (abstract)
 • Robert D. Holmstedt, "Hebrew Poetry and the Appositive Style: Parallelism, Requiescat in pace," 617–648 (abstract)
 • Sheree Lear, "The Relationship of Scriptural Reuse to the Redaction of Malachi: Genesis 31-33 and Malachi 3.24," 649–669 (abstract)
 • Atar Livneh, "Garments of Shame, Garments of War: Clothing Imagery in 1 Maccabees 1:25-28, 14:9," 670–681  (abstract)
 • Anat Mendel-Geberovich /  Shira Faigenbaum-Golovin / Arie Shaus / Barak Sober / Michael Cordonsky / Eli Piasetzky / Israel Finkelstein / Ianir Milevski, "A Renewed Reading of Hebrew Ostraca from Cave A-2 at Ramat Beit Shemesh (Naḥal Yarmut), Based on Multispectral Imaging," 682–701 (abstract)
 • Josef Sykora, "Only Be Like the Philistine Priests! A Comparison of the Philistines’ Offering in 1 Sam 6 and the Sacrificial Actions of Eli’s House in 1 Sam 2-4," 702–721 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "A Stairway to Heaven? Jacob’s Dream in Genesis 28:10-22," 722–735 (abstract)
 • Heath D. Dewrell, "'Swearing to Yahweh, but Swearing by Mōlek-Sacrifices': Zephaniah 1:5b," 737–741 (abstract)
 • Stuart A. Irvine, "The ‘Rock’ of the King’s Sword? A Note on צור in Psalm 89:44," 742–747 (abstract)
 • Christine Mitchell, "David and Darics: Reconsidering an Anachronism in 1 Chronicles 29," 748–754 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: