Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Millenium / An article of biblical interest in the current issue of Millenium

Millenium 16:1 (2019)

Felix John, "Erzählungen von Leben und Tod: Das Markusevangelium im narratologischen Vergleich mit Plutarchs Biographie Catos des Jüngeren," 25-46 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: